انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی باستان شناسی ایران (۱۱)

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش یازدهم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

احمدی، داریوش (۱۳۸۸)، هخامنشیان: فرمان‌روایان زمین و دریا، جوانه توس

بارتولد، واسیلی‌ولادیمیروویچ، سوچک، سوات (۱۳۸۸)، جغرافیای تاریخی ایران، مترجم: همایون صنعتی‌زاده، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ: دوم

بروسیوس، ماریا (۱۳۸۸)، شاهنشاهی هخامنشی: از کورش بزرگ تا اردشیر اول، مترجم: هایده مشایخ، تهران: نشر ماهی

بغلانی، مازیار، ابراهیمی، ایلناز، اریب، اسماعیل (۱۳۸۸)، هخامنشیان: داریوش بزرگ (فارسی – انگلیسی)، آبشن

بغلانی، مازیار، ابراهیمی، ایلناز، آریب، سیداسماعیل (۱۳۸۹)، تاریخ ایران برای بچه‌های ایران: هخامنشیان کوروش کبیر، چاپ دوم

بهار، مهرداد (۱۳۸۸)، نگاهی به تاریخ و اساطیر ایران باستان، تهران: نشر علم

بهمنی، علیرضا (۱۳۸۸)، کوروش، آتاموسا
توانگرزمین، محمدکاظم (۱۳۸۸)، کوروش کبیر (زندگی‌نامه و اندیشه‌های کوروش هخامنشی)، تخت جمشید
خسروی، نقی (۱۳۸۸)، تاریخ ایران قبل از اسلام (از دوره مادها تا انقراض ساسانیان)، اشجع
خلیلی، عباس (۱۳۸۸)، کورش‌نامه، موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی ‌پازینه
درویشی، کاوان (۱۳۸۸)، داریوش هخامنشی، پلک
رصدی، فرخ (۱۳۸۸)، ظهور و سقوط شاهنشاهی ایران: تاریخ ایران در قرون گذشته از اوایل دوران ماد تا اواخر دوران پهلوی، موسسه انتشاراتی نقش نگین
رضایی، حبیب (۱۳۸۸)، کوروش کبیر: مردی از تبار روشنی، سپهر ادب
رمضانی، عباس (۱۳۸۸)، از صعود تا سقوط: جنگهای تاریخ ایران از آغاز تا پایان عصر ساسانیان، کتاب تارا
زابای، ایر (۱۳۸۹)، مادها و هخامنشیان، آتاموسا
سامی، علی (۱۳۸۸)، تمدن هخامنشی، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
سانسیسی‌وردنبورخ، هلن، کورت، آملی (۱۳۸۸)، تاریخ هخامنشی، مترجم: مرتضی ثاقب‌فر، توس
عرفان‌منش، جلیل، ولایتی، علی‌اکبر (۱۳۸۹)، کورش و بازیابی هویت ملی “تحقیقی علمی درباره پیشینه و کیستی ذوالقرنین، فرهنگ‌ مکتوب
علی‌یف، اقرار (۱۳۸۸)، پادشاهی ماد، مترجم: کامبیز میربهاء، تهران: ققنوس
قادری، حاتم (۱۳۸۸)، ایران و یونان: فلسفه لابلای سیاست و در بستر تاریخ، نشر نگاه ‌معاصر
قدیانی، عباس (۱۳۸۹)، داریوش “بزرگ پادشاه هخامنشی”، فرهنگ‌ مکتوب
قدیانی، عباس (۱۳۸۹)، کوروش کبیر “بنیانگذار امپراتوری هخامنشی”، فرهنگ‌ مکتوب
کورت، آملی (۱۳۸۹)، اشکانیان – اشک اول تا مهرداد دوم، مترجم: مرتضی ثاقب‌فر، آبشن
کورت، آملی (۱۳۸۹)، هخامنشیان – آریو برزن و اسکندر مقدونی، مترجم: مرتضی ثاقب‌فر، آبشن
کورت، آملی (۱۳۸۹)، هخامنشیان – خشایارشا و سقوط آتن، مترجم: مرتضی ثاقب‌فر، آبشن
گرشمن، رومن (۱۳۸۵)، تاریخ ایران: از دوران باستان تا پیروزی اسلام، مترجم: محمد هودی، حیدر بوذرجمهر، بوذرجمهر حکیم
گریوانی، احسان، آخوندی، محمدرضا (۱۳۸۸)، شاه شاهان، کوروش بزرگ، آرمان خرد
گزنفون (۱۳۸۸)، زندگی کوروش، مترجم: ابوالحسن تهامی، تهران: موسسه انتشارات نگاه
گزنفون ، (۱۳۸۸)، سرشت کوروش کبیر از تولد تا سلطنت، مترجم: ضیاءالدین قریب، پاناسارینا
گزنفون، لاری هدریک (۱۳۸۸)، کورش بزرگ هنر رهبری و جنگ، مترجم: کورش زعیم، ایران مهر
گزنفون، لاری هدریک (۱۳۸۸)، کورش بزرگ، هنر رهبری و جنگ، مترجم: علی شیعه‌علی، سبزان
گزنفون، لاری هدریک (۱۳۸۸)، مدیریت کوروش کبیر، مترجم: میترا نظامی، آرتابابا،نوآوران دانشگاه پارسه
لینزی، الن (۱۳۸۹)، تاریخ امپراتوری ایران، مترجم: عیسی عبدی، تهران: امیرکبیر
متواضع، منصور (۱۳۸۸)، کوروش و حقوق بشر، کاکتوس
محمودآبادی، سیداصغر، قریشی‌نژاد، بهجت (۱۳۸۸)، فرایند اقتدار امپراتوری هخامنشی و تحول تاریخ‌نگاری در یونان باستان، نقش مانا
مختاری، مریم (۱۳۸۸)، کوروش کبیر، پدر ایران‌زمین، مهر صفا
هخامنش (۱۳۸۹)، هخامنشی‌ها: برگی از سرای من ایران ۲، آریابان
همایون، آریا (۱۳۸۸)، نبرد ترموپیلاری: پایمال حقوق بشر، دستان
ویسهوفر، یوزف (۱۳۸۸)، تاریخ پارس: از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی، مترجم: هوشنگ صادقی، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز
یوسفی، فرحناز (۱۳۸۸)، پیشه‌وران کهن: آشنایی با ۱۵ حرفه قدیمی، پرستوی سپید