انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی انسان شناسی و جامعه شناسی سیاسی در انسان شناسی و فرهنگ

ماخذ شناسی کنونی نخستین مورد از مواردی است که به صورت جدید در سایت انسان شناسی و فرهنگ ارائه خواهند شد. خوانندگان از اطریق این ماخذ شناسی به صورت لینک های سایت به طرف معرفی کتاب ها و سایر منابعی که عمدتا به وسیله گروه کتاب و رسانه سایت تهیه و منتشر شده اند هدایت می شوند. نخستین ماخذ شناسی به حوزه سیاسی مربوط می شود.

کتاب:

– آرنت، هانا(۱۳۸۸)، توتالیتاریسم، ترجمه ی محسن ثلاثی،تهران: نشر ثالث

http://www.anthropology.ir/node/3094

– نبوی، نگین (۱۳۸۷)، روشنفکران و دولت در ایران: سیاست گفتار و تنگنای اصالت، ترجمه ی حسن فشارکی، تهران: نشر شیرازه
http://www.anthropology.ir/node/2918

– وارد، کالین(۱۳۸۸)، آنارشیسم، ترجمه ی محمودرضا عبداللهی، تهران: نشر افکار
http://www.anthropology.ir/node/4096

– بحرانی، محمدحسین(۱۳۸۸)، طبقه ی متوسط و تحولات سیاسی در ایران، تهران: آگاه
http://www.anthropology.ir/node/4794

– شیخاوندی، داور(۱۳۸۰)، پنج مقاله ی مارکس و انگلس درباره ی ایران، نشر آتیه
http://www.anthropology.ir/node/4790

– بای، یارمحمد(۱۳۸۸)، ژئوپلیتیک تاریخی ایران، دفتر پژوهشهای فرهنگی: مجموعه ی از ایران چه میدانم؟/۸۷
http://www.anthropology.ir/node/4829

– جیکوبز، لزلی(۱۳۸۶)، درآمدی بر فلسفه ی سیاسی نوین؛ نگرش دموکراتیک به سیاست،
تهران: نشر نی
http://www.anthropology.ir/node/4920

– اوزکریملی، اوموت(۱۳۸۳)، نظریه های ناسیونالیسم، مترجم محمد علی قاسمی، انتشارات تمدن ایرانی
http://www.anthropology.ir/node/5074

– میلر، دیوید(۱۳۸۳)، ملیت، ترجمه ی داود عزایاق، انتشارات تمدت ایرانی
http://www.anthropology.ir/node/5076

– استانفورد کوهن، آلوین(۱۳۶۹)، تئوری های انقلاب، ترجمه ی علیرضا طیب، نشر قومس
http://www.anthropology.ir/node/5734

– ضیمران، محمد(۱۳۷۸)، میشل فوکو: دانش و قدرت، انتشارات هرمس
http://www.anthropology.ir/node/5640

– مردیها، مرتضی(۱۳۸۵)، مبانی نقد فکر سیاسی، نشر نی
http://www.anthropology.ir/node/5774

– برتون، رولان(۱۳۸۴)، قوم شناسی سیاسی، ترجمه ی ناصر فکوهی، نشر نی
http://www.anthropology.ir/node/5736

– گیدنز، آنتونی(۱۳۷۸)، راه سوم بازسازی، سوسیال دموکراسی، ترجمه ی منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشر شیرازه
http://www.anthropology.ir/node/5622

– خدوری، مجید(۱۳۶۶)، گرایش های سیاسی در جهان عرب، ترجمه ی عبدالرحمن عالم، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
http://www.anthropology.ir/node/5442

– سنت، ریچارد(۱۳۷۸)، اقتدار، ترجمه ی باقر پرهام، تهران: موسسه نشر و پژوهش شیرازه
http://www.anthropology.ir/node/5304

– کمالی، محمد شریف(۱۳۸۹)، انسان شناسی صلح و جنگ، انتشارات سمیرا، میراث کتاب
http://www.anthropology.ir/node/5273

– پانیچ، لئو و لیز، کالین (۱۳۷۹)، مانیفست پس از ۱۵۰ سال، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه
http://www.anthropology.ir/node/5255

– خسرو پناه، محمد حسین و باست، الیور(۱۳۸۸)، فرقه ی عدالت ایران؛ از جنوب قفقاز تا شمال خراسان:۱۹۲۰-۱۹۱۷، تهران: انتشارات پردیس و نشر شیرازه
http://www.anthropology.ir/node/3964

– ای. گودین، رابرت(۱۳۸۸)، دموکراسی سنجیده، ترجمه ی لی لا سازگار، تهران: نشر ققنوس
http://www.anthropology.ir/node/2729

مستند:

– شب و مه / کارگردان: الن رنه
http://www.anthropology.ir/node/3239

– کاتین / کارگردان: آندره وایدا
http://www.anthropology.ir/node/3106

– هدف: خبرنگار / کارگزدان: مازیار بهاری
http://www.anthropology.ir/node/1311

– چرا می جنگیم؟ / کارگردان: فرانک کاپرا و دیگران
http://www.anthropology.ir/node/4777

– انتخابات مقدماتی / کارگردان: رابرت درو
http://www.anthropology.ir/node/5035

– دیوار برلین / محصول نشنال جئوگرافیک
http://www.anthropology.ir/node/905

– صحنه های جدید از آمریکا / کارگردان: یورگن لث
http://www.anthropology.ir/node/4870

– سایه ی کتاب مقدس / کارگردان: آرتو هالونن
http://www.anthropology.ir/node/3271

– به کجا تعلق دارم؟ / کارگردان: مهوش شیخ الاسلامی
http://www.anthropology.ir/node/3339

– فارنهایت ۱۱/۹ / کارگردان: مایکل مور
http://www.anthropology.ir/node/3377

– مجموعه کارت پستال های مشروطه (۱)
http://www.anthropology.ir/node/5814

– مجموعه کارت پستال های مشروطه (۲)
http://www.anthropology.ir/node/5832

فیلم داستانی:

– ارباب مگس ها / کارگردان: هری هوک
http://www.anthropology.ir/node/3911

– روز استقلال / کارگردان: رولند امریش
http://www.anthropology.ir/node/3913

– بابل / کارگردان: آلخاندرو گونزالز اینیاریتو
http://www.anthropology.ir/node/569

– پادشاهی بهشت / رایدلی اسکات
http://www.anthropology.ir/node/953

– هزارتوی پَن / کارگردان: گولیرمو دل تورو
http://www.anthropology.ir/node/947

– آمین / کارگردان: کوستا گاوراس
http://www.anthropology.ir/node/943

– Z / کوستا گاوراس
http://www.anthropology.ir/node/941

– آگورا / آلخاندرو آمنابار
http://www.anthropology.ir/node/5780