انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

لزوم بازاندیشی در باب رویکردهای توسعۀ شهرستان محور

هفتۀ گذشته در بحبوحۀ اظهارات ترامپ دربارۀ ایران، در همایش ملی “زن، خانواده و سلامت ” در نیشابور اتفاقی افتاد که بصورت گسترده در فضای مجازی و رسانه‏ای کشور بازتاب یافت.

مشاجره ای درباره اظهارات معاون استاندار در جلسه‎ای در نیشابور در اشاره به غرب خراسان رضوی که در آنها از عبارت خراسان غربی استفاده کرده است. عبارتی که در همان جلسه از سوی معاون استاندار اصلاح شده است. بیان این عبارت توسط معاون استاندار از سوی فضای رسانه‌ای نیشابور به منزلۀ عینیت یافتن هرچه بیشتر مطالبۀ مردم سبزوار و غرب خراسان رضوی در ارتقا به استان تلقی شده، نمایندگان نیشابور و بویژه نمایندۀ درگیر در روز همایش واکنش‎های جدی از خود در مجلس شورای اسلامی و فضای رسانه‎ای و مجازی نشان داده‎اند. در این یادداشت کوتاه فارغ از اینکه به دنبال تحلیل انگیزه‎ها و اهداف افراد درگیر در این رخداد باشیم، به دنبال ارائه تحلیلی از معانی و رویکردها به توسعه در دو شهرستان نیشابور و سبزوار هستیم.

دو شهر سبزوار و نیشابور از جمله شهرهای تاریخی و فرهنگی خراسان هستند که در طول ادوار تاریخی بویژه از دوران اسلامی همواره هرکدام از جهاتی برای حکام و والیان خراسان حائز اهمیت بوده‎اند. این دو شهر در پیشینۀ تاریخی خود بواسطۀ پیوستگی‎ها و تشابهات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ارتباطات گسترده و سازنده‎ای را تجربه کرده‎اند. با این وجود، به صورت تاریخی همواره بر سر برخی مسائل بویژه مسائل سیاسی اختلافاتی با یکدیگر داشته‎اند. البته اختلافات و مناقشات صرفاً میان این دو شهر بایکدیگر نبوده، بلکه مناقشات و اختلافاتی نیز همواره با سایر شهرهای مجاور مطرح بوده است. با وجود چنین اختلافاتی شواهدی وجود ندارد که گسترش این اختلافات را به سطح عمومی جامعه و میان مردم نشان دهد و می‏توان گفت اختلافات عمدتاً محدود به امرا و بزرگان بوده است. در ایران معاصر نیز با شکل‎گیری نظام جدیدی در تقسیمات سیاسی کشور و تقسیم مناطق کشور به استان و شهرستان و غیره، این اختلافات پایان نمی‎پذیرد و به صورت‎های دیگر تداوم می‎یابد. در این دوران بویژه در پنچاه سال اخیر که درآمدهای نفتی کشور نقش تعیین کننده‌تری در روند توسعه و آبادانی مناطق کشور می‎یابد، در تلاش و رایزنی جهت کسب اعتبارات و منابع بیشتر برای شهرستان رقابتی میان شهرستان‎های کشور از جمله دو شهرستان مورد نظر شکل یافته است. در این دوران که توسعه و آبادانی شهرها کشور تاحد زیادی به تصمیمات مرکز و پایتخت وابسته می‎گردد، الگوی مطلوب و آرمانی توسعه، توسعۀ استانی و شهرستانی در نظر گرفته می‎شود. در این میان شهرستان‎های بزرگ و پرجمعیت نیز به جهت مزایای و اعتبارتی که استان بودن برای ایشان به ارمغان می‎آورد، سودای ارتقا به استان را در سر می‎پرورانند. در این موارد مردم راه برون رفت از محرومیت‎ها و مشکلات ناشی از توسعۀ نیافتگی را در توسعۀ سیاسی و اداری شهرستان خود تلقی کرده، ایدۀ استان شدن را به مطالبه‎ای عمومی خود بدل می‎نمایند. در این شرایط ارتقا به استان مطلوبیتی عام و به منزلۀ هدف توسعۀ شهرستان تلقی می‎گردد. این موضوع خود موجبات شکل‎گیری نوعی رابطۀ دیگری و غیریت‎سازی میان شهرهای رقیب در این زمینه را فراهم می‎کند. چنین دیگری و غیریت‎سازی در روابط دو شهر همسایه و مجاور سبزوار و نیشابور نیز امروز قابل مشاهده است که صورت خشونت‎آمیز خود را در سطح نخبگان سیاسی دو شهر در اتفاق مورد نظر در هفتۀ گذشته به همگان نمایان ساخت. آنچه برای ما محل تأکید و توجه است، معنا و درکی است که از توسعه دو شهرستان در اندیشۀ کنشگران این دو شهر نقش بسته است. معنای که بیش از آنکه مبتنی بر همکاری و همگرایی منطقه‎ای باشد، مبتنی بر توسعۀ شهرستان محور است. موضوعی که موجب شده است بسیاری از بسترهای مشترک همکاری دو جانبه کم رنگ جلوه نماید. این کم رنگ شدگی، منجر به سوخت فرصت‎ها و ظرفیت‎های بسیاری برای توسعۀ هر دو شهرستان و استان و در نهایت کشور گردیده است. بنابراین جهت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از چنین اتفاقاتی بیش از هر چیزی شاید نیاز به تأمل و بازاندیشی در معانی و طرز تلقی از توسعۀ در میان آحاد مردم هر دوشهرستان باشد. این بازاندیشی ممکن است منجر به نائل شدن به رویکردهای بدیل در برداشت از توسعۀ دو شهرستان گردد. باید توجه داشت، شاید پارادایم توسعۀ شهرستان‎محور و استان شدن بتواند بخشی از مشکلات شهرستان‎های بزرگ را حل کند اما به علت محدودیت منابع دولتی نمی‎توان چندان به پایداربودن آن امیدوار بود؛ لذا شاید مناسب‎تر آن باشد که از پارادایم توسعۀ منطقه‎ای به مثابه رویکردی بدیل سخن به میان آورد. رویکردی که مبتنی بر شناخت ظرفیت‎های منطقه‎ای و کاربست آن در مسیر رشد و توسعۀ درون‎زا و پایدار مناطق کشور از جمله منطقۀ مورد بحث است.