انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

قومیت و قدرت در ایران

تحقیق پیش رو به مسأله رابطه قومیت‌ها وقدرت سیاسی درایران می‌پردازد که البته این رابطه را در نیم سده اخیر خصوصاً ۲۰ سال اخیر بررسی می‌کند و در میان قومیتهای موجود در ایران به بررسی این رابطه در مورد اقوام کرد، ترک، ترکمن، بلوچ و عرب محدود است. اما به دلیل همین گستردگی دچار ایرادهایی هم شده است زیرا هریک از اقوام با قدرت سیاسی روابط خاصی دارند هر چند می‌توان به نتایجی کلی در این‌باره رسید اما اگر به طور جزئی رابطه یک قومیت با قدرت بررسی می‌شد، شاید می توانستیم به نتایج دقیقتری در این‌باره برسیم.