انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فهرست عمومی کتاب های الکترونیک مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی (۲۳)

مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی «انسان شناسی وفرهنگ» با همت همکاران خود مجموعه بزرگی از متن کامل کتاب های الکترونیک را در زمینه های مختلف فرهنگی، فراهم آورده است که فهرست عمومی و فهرست های تخصصی (بر اساس موضوع و پهنه جغرافیایی) آنها را به تدریج با شماره گزاری پی در پی در اختیار خوانندگان قرار می دهد. سایر اسناد مرکز (شامل فایل های صوتی و تصویری) به همین صورت فهرست بندی و به اطلاع خوانندگان خواهد رسید. قابل ذکر است که برخورداری و استفاد ه از این کتاب ها ویژه اعضای «انسان شناسی و فرهنگ» است . برای عضویت در «انسان شناسی و فرهنگ» با خانم فاطمه سیار پور، مدیر منابع انسانی، به آدرس الکترونیک fsayyarpour@yahoo.com تماس بگیرید. در ضمن دستیابی به منابع مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی از اول مهر ماه ۱۳۹۰ برای اعضا امکان پذیر خواهد بود.

برای مشاهده فهرست در زیر کلیک کنید:

پیوست اندازه
۱۰۸۶۹