انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فروریزی حکومت ها، شیوع جهادگرایی (لوموند دیپلماتیک: اکتبر ۲۰۱۳)

فیلیپ روکانسویچ ترجمه ی شهباز نخعی

پس از ١١ سپتامبر [٢٠٠١] و آغاز «جنگ علیه تروریسم»، خاور نزدیک، شمال افریقا (مغرب) و حاشیه آن که پیشترنیز شکننده و آسیب دیده از حکومت های دیکتاتوری فاسد بود، چهار مداخله [نظامی] غربی ها را به خود دیده که به آنها جنگ های اسراییل علیه [لبنان و] نوار غزه نیز افزوده می شود. این مداخله ها موجب فروریزی حکومت ها و گسترش گروه های جهادی شده است. چنان که درنقشه دیده می شود، ستیزه جویان ازمرزها می گذرند و ایده ها، شیوه های عملکرد و دانسته های خود را صادر می کنند. درگیری ها داوطلبانی را که از همه جا، از جمله اروپا، می آیند را به خود جذب می کند.

 

افغانستان، سپتامبر ٢٠٠١: درپی حمله علیه برج های نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن، ایالات متحده طالبان را در افغانستانی که دراثرجنگ علیه اشغال اتحاد شوروی ویران شده بود، سرنگون کرد. با آن که خروج نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) باید درسال ٢٠١۴ به انجام رسد، جریان شورشی طالبان هرگز چنین نیرومند نبوده است. درگیری، عمدتا با کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین، به پاکستان نیز گسترش یافته است.

 

عراق، ٢٠٠٣: ایالات متحده رژیم صدام حسین را سرنگون کرد، درسال ٢٠١٢ نیروهای خود را از عراق خارج نمود و کشوری ویران و دچار تفرقه به جای گذاشت. القاعده که تا آن زمان دراین سرزمین غایب بود، خود را بازسازی کرد و به جذب هزاران داوطلب، عمدتا از قفقاز و خلیج [فارس] یا مجاهدینی که در افغانستان سلاح به دست گرفته بودند پرداخت.

 

لیبی، ٢٠١١: فرانسه و انگلستان با حمایت واشنگتن مستقیما در سرنگونی معمر قذافی مشارکت کردند. هزاران ستیزه جو، عمدتا ازصحرای سفلای افریقا، درارتش لیبی نام نویسی کرده و درمنطقه پخش شدند و سلاح های رهاشده را به غارت بردند. منطقه های مرزی را دیگر کسی کنترل نمی کند.

 

مالی، ٢٠١٢: برای راندن گروه های مسلحی که کنترل شمال مالی را به دست گرفته بودند، فرانسه به دخالت نظامی پرداخت. با آن که نیروهای سازمان ملل جای فرانسویان را گرفتند، فرانسه درکشوری شبح وار همچنان محور تامین امنیت است. ستیزه جویان القاعده در مغرب اسلامی در منطقه پراکنده شده اند.

 

کاربرد انبوه هواپیماهای بدون سرنشین دراین صحنه های عملیات، و همچنین سومالی و یمن توسط ایالات متحده، برخی از عوامل جهادی را ازبین برده ولی درعین حال موجب کشته شدن شماری از غیرنظامیان یا «تلفات جانبی» شده است. این امر موجب رشد تنفر نسبت به امریکا شده و صدها ستیزه جو را به جبهه کشانده است.

 

به این چهار جنگ، باید جنگ های اسراییل علیه لبنان درسال ٢٠٠۶ را افزود که موجب تضعیف بیشتر حکومت آن و شکنندگی تعادل ناپایدار به سود حزب الله شده است. دو یورش نظامی اسراییل به نوارغزه نیز مانع شکل گرفتن یک سرزمین فلسطینی مستقل و متحد شده و البته، سوریه را نیز نباید فراموش کرد…

نویسنده: Phillipe Recacewics

 

صفحه لوموند دیپلماتیک در انسان شناسی وفرهنگ
http://anthropology.ir/lmd

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007