انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرهنگ و هنر عصر سنگ

عصر سنگ با هنر عصر سنگ (stone age art) اولین دوره شناخته شده در فرهنگ پیش از تاریخ انسانی است، که در طول آن کار با ابزارهای سنگی انجام می شد. این دوره با اولین پیدایش انسانی در حدود ۲ میلیون سال پیش آغاز می شود و شامل سه دوره زیر است:

۱- دوره پارینه سنگی (۱) یا عصر سنگ قدیم (۲): این دوره طولانی-ترین مرحله تاریخ انسان است. ویژگی فوق العاده این دوره، پیدایش انواع انسانی بود. مردمان پارینه سنگی عموماً شکارچیان و گردآوران شبانی بودند که در غارها پناه گرفته، از آتش استفاده کرده و ابزارهای سنگی را رواج دادند. فرهنگ این مردمان، توسط صنایع ابزار-سنگ (۳) مشخصی شناخته می شوند. در دوره پارینه سنگی جدید شواهدی از شکار جمعی، سرپناه های ساخته-شده و نظام های باور متمرکز بر جادو و نیروهای فراطبیعی وجود دارد. حکاکی و نقاشی های صخره ای اوج خود را در فرهنگ مگدالنیِ (۴)انسانِ کرومانیون (۵)تجربه می کند. ۲- دوره میان سنگی (۶)یا عصر سنگ میانه (۷): این دوره در انتهای آخرین دوره یخبندان، حدود ۱۰۰۰۰ سال پیش، آغاز می شود. فرهنگ-های این دوره با اهلی کردن تدریجی گیاهان و حیوانات، صورت-بندی اجتماعات اسکان یافته، استفاده از قایق و ایجاد میکرولیت های سنگی ظریف و سفال گری مشخص می شوند. ۳- دوره های زمانی و محتوای فرهنگی دوره نوسنگی (۸)یا عصر سنگ جدید (۹)با توجه به مکان های جغرافیایی متنوع اند. اولین فرهنگ نوسنگی شناخته شده، در ناتوفیان (۱۰) در آسیای جنوب-غربی بین ۱۱۰۰۰ – ۹۰۰۰ سال پیش به وجود آمد. مردمانی که در روستاهای اسکان یافته زندگی می کردند، غلات را کاشته و حیوانات را اهلی کرده، کوزه گری، ریسندگی و بافندگی را ایجاد کردند، و به تمدن های شهری عصر مفرغ (۱۱) تحول یافتند. در آسیای جنوب شرقی یک نوع متمایز فرهنگ نوسنگی گندم را در ۴۰۰۰ سال پیش کاشته اند. مردمان دنیای جدید به طور مستقلی گیاهان و حیوانات را اهلی کرده اند و در ۳۵۰۰ سال پیش فرهنگ های نوسنگی در آمریکای مرکزی وجود داشته اند که منجر به تمدن های آزتک (۱۲) و اینکا (۱۳) گشته اند. منبع: http://www.artlex.com/ArtLex/s/stoneage.html . Paleolithic period 2. Old Stone Age 3. Stone-tool 4. Magdalenian 5. Cro-Magnon 6. Mesolithic period 7. Middle Stone Age 8. Neolithic period 9. New Stone Age 10. Natufian 11. Bronze 12. Aztec 13 Inca