انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فراخوان یادداشت : روز جهانی باستان شناسی و سهم اندک ما!

مریم دژم خوی، لیلا پاپلی یزدی

۱۹ اکتبر مصادف با ۲۷ مهرماه روز جهانی باستان شناسی است. نامگذاری این روز از سوی موسسه باستان شناسی آمریکا انجام گرفته است. با نگاهی واقع گرا و در مقیاسی جهانی سهم باستان شناسی ایران در پیشبرد دانش باستان شناسی، اعم از پیشرفتهای تئوریک، متودیک و از آن مهمتر کاربردی، بسیار ناچیز است. بیشتر پژوهشگران اروپایی و آمریکایی آشنایی بسیار محدودی با باستان شناسی ایران دارند و تقریبا برایشان اصلا موضوعیت ندارد!

ما باستان شناسان ایرانی کمتر توانسته ایم به فعالیتهای پژوهشی بلند مدت و تاثیرگذار دست بزنیم. کمتر توانسته ایم خود را در قالب تشکلهای علمی پژوهشی سازماندهی کنیم. سالانه دهها فعالیت میدانی در باستان شناسی انجام میشود اما خروجی انها در قالبهای پژوهشی بسیار انگشت شمار است. از سوی دیگر باستان شناسی ایران متاسفانه نتوانسته با اقتضائات زمینه ای جامعه ایران ارتباط برقرار کند و متناسب با آن رویکردی در راستای سیاستگذاریهای توسعه در پیش بگیرد. مسئول عدم حضور ما در عرصه های بین المللی کسی جز خودمان نیست… ما که صدایمان در مجامع بین المللی باستان شناسی کمتر شنیده شده است.

از کلیه دانشجویان و پژوهشگران دعوت میشود به بهانه این روز نوشته های خود را برای انسان شناسی و فرهنگ ارسال نمایند. نوشته ها کوتاه (بین ۵۰۰ تا۱۰۰۰ کلمه) و با نگاهی انتقادی و آسیب شناسانه نسبت به باستان شناسی ایران باشند. شاید اکنون زمان ان است تا به آنچه تاکنون کمتر پرداخته ایم، بپردازیم.

دکترمریم دژم خوی و دکتر لیلا پاپلی یزدی مدیران گروه باستان شناسی انسان شناسی و فرهنگ هستند.