انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فراخوان مقاله برای «ویژه نامه لوی استروس»

«انسان شناسی و فرهنگ» و نشر بیدگل بزودی نخستین ویژه نامه از مجموعه ویژه نامه های خود را در قالب یک فیلم مستند درباره زندگی انسان شناس بزرگ فرانسوی با ترجمه ناصر فکوهی همراه با یک کتاب منتشر خواهند کرد. این کتاب – فیلم حاوی زندگینامه، مباحث و مقالاتی درباره آثار و کتابنامه او خواهد بود. انسان شناسی و فرهنگ از تمام علاقمندان به انتشار مقاله یا ترجمه در این مجموعه درخواست می کند مقاله خود را به آدرس مسئول انتشارات ما آقای مرتضی ارشاد همراه با یک کپی به آدرس مدیر «انسان شناسی و فرهنگ» ارسال کنند. مقالات برگزیده در این مجموعه به چاپ می رسند.

مشخصات مقاله: ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه همراه با سیستم رفرانس دهی علمی. مقاله باید به یک موضوع خاص در زندگی یا آثار لوی استروس یا نقد آنها پرداخته باشد. مقالات خود را حداکثر تا تا تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۹ برای ما ارسال کنید. ذکر مشخصات کامل نویسنده و تلفن و آدرس الکترونیک نویسنده ضروری است.

آدرس الکترونیک بخش انتشارات :
morteza.ershad@gmail.com