انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فتیشیسم کالا

برگردان: عاطفه اولیایی

فتیشیسم، عبارت است از شتایش اشیائی که درستش گنندگان پیش مدرن به آن ها ویژگی های جادویی و الهی می بخشیدند. قبل از مارکس ، مبلغین مذهبی مسیحی از این واژگان برای توصیف سردرگمی مردمانی که هنوز مسیحی نشده و پیکره های کوچک را به خدایی می پرستیدند، استفاده می کردند. با طرح «فتیشیسم کالا » نویسند ه ی سرمایه به مفهوم تفکر جادویی دنیای مدرن و « انباشت گسترده ی کالاها» در این دوره اشاره دارد. وی این مفهموم را قبل از انسان شناسانی نظیر مارشال سالینز و دیگرانی که پس از وی « توتم» های جامعه ی مصرفی، از فتیشیسم، عبارت است از شتایش اشیائی که درستش گنندگان پیش مدرن به آن ها ویژگی های جادویی و الهی می بخشیدند.

قبل از مارکس ، مبلغین مذهبی مسیحی از این واژگان برای توصیف سردرگمی مردمانی که هنوز مسیحی نشده و پیکره های کوچک را به خدایی می پرستیدند، استفاده می کردند. با طرح «فتیشیسم کالا » نویسند ه ی سرمایه به مفهوم تفکر جادویی دنیای مدرن و « انباشت گسترده ی کالاها» در این دوره اشاره دارد.

وی این مفهموم را قبل از انسان شناسانی نظیر مارشال سالینز و دیگرانی که پس از وی « توتم» های جامعه ی مصرفی، از هارلی دیویدسن تا تلفن دستی را مطالعه می کردند، مطرح کرد . لیکن مارکس نیز مانند مبلغین مذهبی، فتیشیسم کالا را نشانه ای از سرگردانی می داند. کالاها تولید کار انسان و نتیجه ی روابط اجتماعی بین افراد اند، لیکن در بازار این کالا ها در رابطه با یکدیگر و بر معیار نسبت ارزش مبادله ای شان به یکدیگر سنجیده می شوند؛ به زبان دیگر بر اساس «روابط بین اشیا» ؛ و در نتیجه رابطه بین انسان ها ـ و یخصوص « استثمار» حاکم بر تولید به فراموشی سپرده می شود. مفهوم فتیشیسم کالا الهام بخش بسیاری از تولید کنندگان کالاهای مارک های معروفند. اشیا هوس انگیری که بازار های دنیا را پر کرده اند، شرایط کار طاقت فرسای کارگران تولید کننده ی این کالاها را (در آسیا و …) از چشم جامعه ی مصرف زده پنهان می کند.