انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

عکسهایی از فرهنگ عشایر (۹)

زمستان درراه است. جمع آورى هیزم دراستان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مارگون، عشایر طایفه شاه غالب.
اگر آن دختر بچه در همین سن عادت نکند و براى آوردن هیزم از جنگل هاى اطراف آموزش نبیند در آینده نمى تواند ادامه دهنده سنت دیرین جمع آورى هیزم توسط زنان براى مصرف روزانه وتولید گرماى نجات بخش در زمستان شود. در بسیارى از مناطق روستایى دورافتاده وعشایر یارانه ها ى نقدى علاوه بر اینکه نتوانست به رونق سوخت نفت وگاز تحت عنوان یارانه سوخت کمکى کند زحمت سه دهه تلاش براى جایگزین سوخت فسیلى به جاى سوخت نباتى را هدر داد و هیزم شکنان بیشترى رادر نبود خدمات نفت وگاز رسانى به سوى جنگلها کشاند، این وضعیت سود جویان وفرصت طلبان را هم درمسیر فروش هیزم وتولید زغال قرار داده است.

 

hasan.akkasee.com/about
instagram.com/iranian_tribes