انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

عکسهایی از فرهنگ عشایر (۸)

سرپوش های عشایری: سرپوشاندن با کلاه بخشی از پوشاک محسوب می شود، تنوع کلاه متناسب با فرهنگ ،جغرافیا وباورها در میان ایلات وعشایر کشور رسمی به جامانده از تن پوشیدن درگذشته است. عکس های تاریخی دوره حکم رانی ایل قاجار نشان از شان ومنزلت وجایگاه کلاه در پوشاک ایرانیان دارد، همه افراد از خرد ودرشت ،زن ومرد سرپوش داشتند، بی کلاهی عیب وعارمحسوب می شد وفرد بی کلاه مورد نکوهش وسرزنش قرار می گرفت خلاصه سر بی کلاه سری پردردسر بود!

درمیان ایلات وعشایر کلاه نشانی است از قومیت وگاهی طراحی کلاه به دست سران وبزرگان ایل به نشانه وحدت ویک پارچه بودن صورت می گرفت. کلاه در عکس پیوست ازچپ به راست نشان قومیت های عشایری در خراسان جنوبی، قشقایی در استان فارس، بختیاری در استان چهارمحال وبختیاری، سنگسری دراستان سمنان می باشد.

 

hasan.akkasee.com/about
instagram.com/iranian_tribes