انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

طرح درس جامعه شناسی بدن در دانشگاه گرینل آمریکا

این نوشته ترجمه ی طرح درس مطرح شده برای درس«جامعه شناسی بدن» در دانشگاه گرینل آمریکا است . هدف از ترجمه ی این مطلب، بیان واژه ها و مفاهیم و گستردگی موضوعاتی است که در مطالعات اجتماعی بدن اعم از انسان شناسی و جامعه شناسی در حال تولید علمی است. بنابراین بخش های کوتاهی مانند ارائه ی پیش نویس پژوهش و غیره که بیشتر مربوط به زمان تحویل کارهای دانشجویی است ،ترجمه نشده است. از سوی دیگر بیشتر کتاب های رفرنس این طرح درس به فارسی ترجمه نشده و به خاطر آشنایی کمتر نگارنده با محتوای درون آن ها ممکن است در ترجمه ی عنوان ها ایراداتی وارد باشد. نکته ی سوم هم این که نام مولفان کتاب ها نیز به انگلیسی آورده شده است. اما در کل برای آشنایی بیشتر آدرس وبسایت دانشگاه مورد نظر نیز در انتهای مقاله آورده شده است.

برای توضیح بیشتر همان طور که گفته شد در فضای کنونی آکادمیکی و علمی جامعه ی ما، برای مطالعاتی از قبیل بدن که با فقر ادبیات پژوهشی مواجه است، هدف از چنین ترجمه هایی آشنایی بیشتر افراد با گستردگی قلمروی این حوزه ی مطالعاتی و پافرانهادن محققان از پژوهش های متداول و تاحدی تکراری است :

این طرح درس برای یک ترم در چهار بخش تنظیم شده که مجموعن در ۱۵ هفته قابل ارائه است . در این طرح درس ابتدا موضوع یک هفته آورده شده است و سپس کتاب ها یا فیلم هایی که باید مورد مطالعه و دیدن قرار گیرند، ذکر شده است.

بخش اول : نظریه ی اجتماعی و تاریخی بدن – هفته اول تا چهارم

هفته ی اول :

طرح کلی محتویات یک ترم، تکالیف دانشجویی، انتظارات

هفته ی دوم :

۱- استعاره های بدنی:

از کتاب «در بدن اجتماعی» تالیف Synnott ، فصل بدن : آرامگاه، معبد، ماشین و خود

۲- پرسش جامعه شناختی جسمیت ، ملاحظه ا ی نظری :

از کتاب « بدن زیسته» تالیف Williams و Bendelow، مقدمه و فصل اول : جامعه شناسی و مسئله ی بدن

هفته ی سوم :

تعاملات جسمی : زبان بدن در تعاملات رودررو:

از کتاب رفتار در فضاهای عمومی، تالیف گافمن ، فصل دوم و سوم

هفته ی چهارم:

تمدن غرب و بدن :

از کتاب« بدن و شهر در تمدن غرب » فصل اول : فردگرایی شهری تالیف Sennettو Flesh و Stone

بدن های مدرن، چندفرهنگی شهری :

از کتاب «بدن های شهری- چندفرهنگی نیویورک» فصل نتیجه گیری، تالیف Sennett

بخش دوم :بدن و خود – هفته ی پنجم تا هشتم

هفته ی پنجم:

نظم و کنترل بدن

از کتاب «مراقبت و تنبیه» فصل اول، بدن محکوم تالیف میشل فوکو

نقدهای فمینیستی بر فوکو

از کتاب «فوکو، فمینیسم و قدرت پدرسالاری مدرنیته» تالیف Bartky

هفته ی ششم:

ساختارهای دیگر بدن ، دیدگاه های آسیایی : بدن در کشورهای ژاپن و چین

از کتاب « بالاتر از بدن / ذهن، متفکران معاصر ژاپنی بر جامعه شناسی های دیگر» در بدن و جامعه، تالیف Ozawa-de Silva,
از کتاب «منشا اجتماعی پریشانی و بیماری : افسردگی، ضعف اعصاب و درد در چین معاصر»، فصل سوم شکایت جسمانی، تالیف Kleinman, Arthur

هفته ی هفتم :

دیدگاه های آفریقایی آمریکایی : جسمیت بخشیدن در کارهای تونی ماریسون

از کتاب «ریشه های بدن در تونی ماریسون »تالیف Badt
از کتاب « محبوب»، فصل ۱، تالیف Morrison

هفته ی هشتم :

بدن های زیستی یا اجتماعی

« دوآلیسم دوئلی»، فصل اول و« تعیین جنسیت مغز» فصل پنجم تالیف Fausto-Sterling

از کتاب « تاریخ بدن های زنان» تالیف Weitz

از کتاب « دیدن باور کردن است» تالیف Lorber

بخش سوم : بدن و جامعه – هفته ی نهم تا دوازدهم

هفته ی نهم

اداره، مجرمیت و تنبیه بدن «دیگری»

از کتاب «اداره ی بین المللی بدن »تالیف Silliman و Bhattacharjee. مقدمه ، فصل مشت خصوصی و اجبار عمومی و فصل حمله ی جنسیتی به مهاجران

بدن های انحراف یافته: مواد مخدر، اچ آی وی / ایدز و قاچاق جنسی

از کتاب «سخن گفتن علیه خشونت دولتی» تالیف : Chandler و Kingery

از کتاب «قرار گرفتن در معرض خطر» تالیف : Hynes و Raymond,

از کتاب «قتل در جامعه ی سیاه »تالیف : Scully

مطالعه ی موردی مجله های مرتبط

هفته ی دهم

۱-بدن های ورزشی

از کتاب «ورزشکاران داروینی» تالیف Hoberman

فیلم «رویاهای حلقه »

۲-بدن های ورزشی – زنان و هاکی

سخنران مهمان از کالج کرنل : تینا فتنر

از عضله ی مول به بازیکن باتچ تالیف Cahn

هفته ی یازدهم :

۱-جنگ برای بازتولید حقوق

از کتاب « سقط جنین» تالیف Fried

از کتاب « تنها انتخاب ها» تالیف Ross و دیگران

از کتاب « مردن بهتر از حاملگی» تالیف Smith

۲-خشونت علیه بدن زنان

از کتاب Till Death Us Do Part تالیف Wilson and Daly

۳-آکندگی بدن و محیط زیست

۱-از کتاب « چهره های در حال تغییر کنترل جمعیت» تالیف Hartman

۲-ازکتاب «صلیب شکسته ی سبز» تالیف Bhatia

هفته ی دوازدهم:

بدن های مذهبی

از کتاب« تغییر نگرش نسبت به بدن در تراوادای بودایی» تالیف Hamilton

از کتاب «بدن خدایی : پوشش الهی» تالیف Eilberg-Schwartz

فیلم « زمان انجام»

مرگ، در حال احتضار و اتانازی

۱-از کتاب «میان بازوان دیگران» فصل هشتم : فرهنگ مرگ تالیف Filene

۲-از کتاب «مرگ وفرهنگ مردن» تالیف Riley

بخش چهارم : کارهای گروهی دانشجویی – هفته ی سیزدهم تا پانزدهم

موضوعات انتخابی :

هنرهای بدنی / خشونت علیه بدن ها / بدن ها در خانواده / بدن های نوجوانان / غذا و بدن /بدن های ناتوان / درمان های بدنی / بدن های آینده

آدرس وبسایت : http://web.grinnell.edu/courses/soc/f02/soc295-01/schedule.html#One

ایمیل نگارنده:

fsayyarpour@yahoo.com