انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شهر در جهان در حال توسعه

رابرت.ب.پاتر-سلی لوید.ایونز(۱۳۸۴)،”شهر در جهان در حال توسعه”ایراندوست کیومرث،دهقان منش ، مهدی و احمدی میترا،سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،تهران.

مشخصات ظاهری:مصور،سیاه و سفید،جدول،۳۶۱صفحه

کتاب شهر در جهان در حال توسعه دارای ده فصل میباشدو این کتاب اختصاصاً به عنوان دیباچه ای به روز و جامع در حوزه ای گیرا و مربوط به سیاست گذاری شهرنشینی کشورهای در حال توسعه طراحی و نگاشته شده است.

از جمله اهدف این کتاب ارائه درکی از کشورهای در حال توسعه در گستره¬ی جهانی وسیع تر پیرامون آن است و دیگر هدف عمده این کتاب ،از این قرار است که این استدلال به کمک ارائه مثال تشریح شود که تمام نظریه های توسعه می توانند به نوعی نظریه های شهرنشینی تلقی شود. و روی هم رفته اهداف در ساختار این کتاب کاملاً منعکس شده اند.و نیز برقراری رابطه پیوند میان تحلیل های شهرجهان سومی و مباحث جدید مورد بحث علوم اجتماعی و این موضوع ها و مباحث شامل جهانی شدن،نوگرایی،پسا نوگرایی،همگرایی و واگرایی،اهمیت جنسیت و نژاد،به خصوص در ارتباط با مسکن ،نیاز های اساسی و اشتغال،شهرهای جهانی،اثر سیاست های تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم،دستور کار و منشور جدید درباره فقر ،اهمیت جامعه مدنی به همراه اثر واقعی جنبش های جدید اجتماعی است.

به طور خلاصه این کتاب به سه بخش تقسیم شده است.فصل های ۱تا۴، بر مسائلی چون نظام های شهری و تحول آن در کشورهای در حال توسعه جهان می پردازند.
فصل اول با عنوان ماهیت و “مقدار شهرنشینی در جهان در حال توسعه” ،ضمن آنکه اهمیت تاریخی شهرنشینی را مطرح می کند بر این نکته تأکید می ورزد که تحول کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را باید به صورت رابطه پیچیده و تنگاتنگی در نظر گرفت .
بحث اساسی فصل دوم با عنوان” توسعه و شهر نشینی در کشورهای جهان سوم :چشم اندازهای نظری” که به منظور درک فرایند شهرنشینی ارائه شده است،تأمل در مورد خود فرایند توسعه را ضروری می دارد.در این فصل هدف اصلی ترسیم رئوس کلی مبانی و استلزام های نظری این مباحثه است و در این فصل بر وابستگی کامل شهرنشینی به تولید و تمرکز فضایی محصول مازاد اجتماعی تأکید می ورزد
عنوان فصل سوم” نظام های شهری ملی و توسعه جهانی”می باشد.در فصل حاضر بر تعمیم پر دامنه تجربی تمرکز می کند که می تواند در خصوص نظام های شهری تحقق یابد.و مهم ترین نکته را از این قرار می داند که شهرها و نظام های شهری باید به عنوان بخش های مهم کارکردی اقتصاد جهانی مطالعه شوند و با چنین نقشی ،شهرها به طور همزمان عوامل تمرکز و گسترش به شمار می آیند.ماهیت و خصوصیات شهرنشینی را در قلمروهای خاصی چون نخست شهری،فزون شهرنشینی،توسعه ناموزون،سوگیری شهری و نابری های منطقه ای در جوامع در حال توسعه، نشان می دهد.
فصل چهارم با عنوان “راهبردهای ملی توسعه شهری”به بررسی جنبه های برنامه ریزی و سیاست گذاری های عملی مباحثه ها در فصول قبل می پردازد و راهبردهای ملی توسعه شهری به سیاست هایی می گویند که طی آنها تلاش می شود الگوهای موجود توسعه شهری در مقیاس ملی –منطقه ای را انتظام بخشند و اصلاح کنند .
در فصل های ۵تا۸نیز بر تحولات درون شهری های جهان سوم نظر می کند.فصل پنجم با عنوان” شهر نشینی و نیزهای اولیه:آموزش،بهداشت و تغذیه” می باشد . در سراسر این فصل به آثار منفی و ویرانگر جهانی شدن بر کشورهای در حال توسعه اشاره دارد. و بیان میشود که در سال های اخیر فرایند های ناموزون جهانی شدن شتاب گرفته است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه از پیامدهای اقدامات انجام گرفته در سایر قسمت های جهان برخوردار می شوند.
فصل ششم با عنوان “ساختار و ریخت شناسی شهرها در نواحی در حال توسعه:آیا می توان این ساختار را تعمیم داد؟”تمرکز بر تغییر ساختار درونی و سازمان اجتماعی شهرها در کشور های در حال توسعه دارد.
فصل هفتم با عنوان” مسکن وسر پناه در کشورهای جهان سوم :حضیض فقر و اوج ثروت” بر سه نمایه تأکید می ورزد :اولاً موضوع مسکن در نهایت از موضوع های کلی تر نابرابری ،فقر ساختاری و رفاه جداناپذیر است. از این رو وجه مشترک عمده ای بین تمام کشورهای در حال توسعه برقرار است. ثانیاً مشکل مسکن به همان اندازه که به خود مسکن مربوط می شود به مالکیت زمین و دسترسی به زمین باز می گردد واما نکته سوم این که ضروری است تشخیص داده شود که مشکل ظاهری نوع مسکن،بازار زمین و نظام مالکیت بسیار متفاوت است وتا حد زیادی مخصوص هر کشور است.
فصل هشتم عنوانش “اشتغال و کار در شهرهای کشورهای در حال توسعه” می باشد. در این فصل مجدداً بر این واقعیت تأکیدمی شود که رشد جمعیت شهری از رشد مشاغل شتابان تر است ،روندی که به نظر نمی رسد در آینده نزدیک دستخوش تغییری محسوس شود.در نتیجه، شهرهای در حال توسعه بانیروی کار در حال رشدی روبه رویند که نسبت به آنچه قبلاً ایجاد شده از فرصت های اشتغال اندکی برخوردارند.
فصل نهم با عنوان” شهرها و پایداری زیست محیطی در کشور های در حال توسعه ” و فصل دهم با عنوان ” شهر در کشورهای در حال توسعه : منشور سیاست گذاری “به عنوان دو فصل پایانی ، به مسائل مربوط به سیاست گذاری ها ،شامل شرایط زیست محیط شهری و موضوع پایداری زیست محیط شهری به همراه حوزه وسیع تر سیاست گذاری ها راهبردهای شهری اختصاص دارد.در فصل های پایانی این کتاب بر این نکته تأکید می شود که به نظر می رسد عوامل زیست محیطی در شکل دهی آینده¬ی شهرهای کشورهای در حال توسعه نقش چشمگیر و مؤثری ایفا خواهند کرد.منشور سیاست گذاری ،که با “انگیزش شهری”بانک جهانی رواج روز افزونی یافته و به عنوان برنامه مدیریت شهری جدید از آن یاد می شود،مبحثی است که در پایان فصل آخر کتاب پیرامون آن بحث خواهد شد.