انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شهرهای کوچک: تجربه شهری آنسوی کلانشهر

شهرهای کوچک: تجربه شهری آنسوی کلانشهر، دیوید بل و مارک جین *، انتشارات راتلج، ۲۰۰۶.

کتاب شهرهای کوچک به کاوش در مورد فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی-فضایی و فرهنگی و فرآیندهای مرتبط با شهرهای کوچک می پردازد. با وجود اینکه طی بیست سال گذشته توجه طیفی از رشته های علمی و سیاستگذاران به سمت مراکز بزرگ کلانشهری بوده است، آگاهی رو به رشدی شکل گرفته مبنی بر اینکه شهرهای پایینتر در سلسله مراتب شهری نیز همچون کلانشهرها در مورد تغییرات شهری معاصر سخن می گویند. تیمی از همکاران بین المللی، پژوهش در مورد شهرهای کوچک و دستور کار سیاسی را طراحی کرده اند که برای اولین بار در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

از جمله موضوعاتی که در این کتاب به آنها اشاره شده است موارد ذیل را شامل می شوند:
• شهرهای کوچکی که در سلسله مراتب شهری قرار دارند چه نقشهایی را ایفا می کنند؟
• چه عملکردها و فرآیندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی-فضایی و فرهنگی به طور خاص مرتبط با شهرهای کوچک است؟
• کدام انواع از استراتژی های توسعه ای محلی و منطقه ای مورد کاربرد شهرهای کوچک بوده است؟
• نحوه تولید و مصرف در شهرهای کوچک چگونه است؟ کیفیت و کمیت کالاها چگونه است؟
• مسائلی همچون هویت، سبک زندگی، محرومیت اجتماعی، چند فرهنگی و توریسم بواسطه ی شهرهای کوچک تعدیل و تجربه می شود؟

کتاب شهرهای کوچک از طریق مطالعات موردی نقاط مختلف جهان، موضوعات مفهومی مهمی را حول تغییر شهری و سلسله‌مراتب شهری بجود آورده است. با توجه به مثالهایی که در سرتاسر کتاب ذکر شده، مطالعه ی این کتاب منسجم و یکپارچه برای تمامی کسانی که به دنبال دریافت و فهم عملکردها و فرآیندهای شهری سوایِ کلانشهرها هستند، ضروری خواهد بود.
کتاب شهرهای کوچک متشکل از چهار بخش است که به تعمق در فرآیندها و عملکردهای شهری پهن‌دامنه – اقتصاد سیاسی، سلسله مراتب شهری و مزیت رقابتی، اقتصاد فرهنگی، هویت، سبک زندگی و اشکال جامعه‌پذیری – می پردازد. هر فصل از کتاب در عین اینکه به درجات مختلف به این موضوعات پرداخته، ولی از جهت دیگر هر فصل بار علمی مختص به خود را داراست. بخش اول متشکل از یک سری مقاله های نظری و تجربی است که به تأثیرات متقابل دستورالعمل های سیاسی و اقتصادی و همچنین خط سیرهای شهرهای کوچک اشاره دارند. فصل های این بخش از کتاب به موضوعاتی از قبیل بهره‌وری شهری و مقیاس‌گذاری شهرهای کوچک می پردازد و اینکه این شهرها در جستجوی کسب اهمیت منطقه‌ای، ملی و جهانی هستند، این فصول به علاوه داستان های عبرت‌انگیزی را از ویژگی های اقتصادی شکننده ارائه می دهند. بخش دوم کتاب به بیان جزئیات بیشتر در این مورد می پردازد که چگونه شهرهای کوچک به دنبال کسب امتیازات رقابتی در سلسله‌مراتب شهری هستند و جریان ها و گردش های سرمایه، فرهنگ و مردم را جذب می کنند. فصول این بخش بر جشن‌گرایی، فرهنگ و نوسازی مبتنی بر سرگرمی، انباشتگی و خوشه‌بندی فعالیت های اقتصادی پساصنعتی و نقش اسطوره و تصویر در کمک به شهرهای کوچک برای غلبه بر محدودیت های برآمده از اندازه و مقیاس، تمرکز دارند. بخش سوم تأثیر و تأثرات بین فرهنگ و اقتصاد را بررسی می کند و فصلهای این بخش بر استراتژی های فرهنگی و توسعه ی اقتصادی خلاقیت محور و همچنین کشف ایده هایی با مقیاس انسانی و جشنی تمرکز دارند. کتاب در بخش نهایی و اساسی شیوه هایی را مورد ملاحظه قرار می دهد که در آنها زندگی روزمره در شهرهای کوچک بر هویت، سبک زندگی و اشکال جامعه‌پذیری اثرگذار است. فصل های این بخش نیز توسعه و تحولات اسکله، هویتهای جوانان و تأثیر نوسازی شهری بر هویتهای تاریخی محلی را از نظر می گذارنند.

*دیوید بل مدرس ارشد جغرافیای انسانی در دانشگاه لیدز و مارک جین مدرس جغرافیای انسانی در دانشکاه منچستر است.

 

فهرست مطالب:
۱.مفهوم شهرهای کوچک؛ دیوید بل و مارک جین
بخش اول: اقتصاد سیاسی شهرهای کوچک
۲. در باب پویایی شهرسازی دوسویه و بهره وری شهری در پورت لوئیس، موریس؛ عبدمالک سیمون (Abdoumaliq Simone)
۳.تمپ تون: بیدوامی به عنوان ارتقاء مکانی فرورفتگی در مرکز مبلمان جهان؛ جان جو ایشلیختمن (John Joe Schlichtman)
۴.مقیاس صعود: از سیاستهای شهری کوچک تا یک “حضور منطقه ای”؟ حکومت اقتصادی مجدد در مثلث فن آوری کانادا؛ ژوسف لیبُویتز
نقش توریسم در یک شهر-جزیره-کشورِ کوچک: بینش هایی از سنگاپور؛ تی. سی. چانگ
بخش دوم: سلسله مراتب شهری و امتیاز رقابتی
۶.پدیده ی جشنواره: جشنواره ها، وقایع و ترقی پهنه های شهری کوچک؛ اندرو بردلی، تیم هال
۷.اعیانی سازی سبب از بین رفتن سلسله مراتب شهری می شود: “اثر آبشاری” (cascade effect) در پرتلند، مِین؛ لورتا لیز
۸.بازسازی یک شهرستان اسکاتلندی کوچک: کشف مجدد داندی (Dundee)؛ گرک لوید، جان مک کارتی و دبورا پیل
۹.اسطوره ی شهر: اندازه ی نمادین ویمار، آلمان؛ فرانک ایکارت؛
بخش سوم: اقتصاد فرهنگی شهرهای کوچک
۱۰.شهر باغها و باغهای شهری؛ مالکوم میلز
۱۱.شهرهای کوچک برای کشورهای کوچک: آیا رنسانس فرهنگی پایدار می ماند؟؛ ژرمی ایوانز و جو فورد
۱۲. شهرهای کوچک خلاق: مناظر شهری، قدرت و هنرها؛ گوردن وایت
۱۳.تجدید نظر در مورد مکانهای کوچک – خلاقیت شهری و فرهنگی: نمونه هایی از سوئد، ایالات متحده و بوسنی هرزگوین؛ تام فلمینگ، لیا چیلاردی و نانسی ک. ناپیر
بخش چهارم: هویت، سبک زندگی و اشکال جامعه پذیری
۱۴.کودان (Caudan): خانگی کردن اسکله ی جهانی؛ تیم ادنسور
۱۵.بی ثباتی هویت جوانان در کلانشهرها: مرزها، تفاوت و حس مکان؛ گوردن وایت، تیم هویت و الن کرالی
۱۶.شهر کوچک – ایده های بزرگ: بازسازی فرهنگ محور و مصرف مکان؛ استیون میلز
۱۷. گفتار آخر – گسترش در اندازه ی شهرهای کوچک؛ دیوید بل و مارک جین
منابع
نمایه

مشخصات کتاب:

,David; Jayne, Mark (2004). Small Cities
Urban Experience Beyond the Metropolis, Routledge,