انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شرحی درباره اسناد کوه مغ

شرحی درباره اسناد کوه مغ

آ.آ. فریمن ترجمه لیلا عسگری

در بهار ۱۹۳۳ م. دست‌نوشته‌هایی به زبان سغدی و نیز سندی به زبان عربی در تاجیکستان در منطقه‌ای به نام کوه مغ پیدا شد. مفاهیم علمی منابع کشف شده در منطقه سغد باستان در تاجیکستان بر غنای زبان‌شناسی ایرانی و تاریخ آسیای مرکزی افزود. این منابع در تاریخ علم نخستین اسناد خطی در نوع خود هستند؛ سغدی بودن زبان این مدارک تاییدی بر صحت نظریات پیشین پیرامون زبان مدارک یافت شده در چین است.