انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سخنرانی ناصر فکوهی: هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها (دانلود فایل صوتی)

گروه شهر و معماری

هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها

سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی

قزوین / دانشگاه آزاد اسلامی – واحد باراجین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

زمان سخنرانی: ۹۴ دقیقه

محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ

بخش اول

http://www.aparat.com/v/TgHRa

بخش دوم

http://www.aparat.com/v/PJYVb

بخش سوم

http://www.aparat.com/v/WtYiI

کانال اختصاصی دکتر ناصر فکوهی

https://telegram.me/nasserfakouhi