انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سخنرانی خانم دکتر افسر افشار نادری: نگاه به زنان در ترانه های زیر زمینی

یکی از دغدغه های مهم در عرصه جامعه شناسی فرهنگ ،تعیین چگونگی نوع و میزان مصرف فرهنگی است که در خلق هویت های فرهنگی بسیار موثر است. موسیقی از جمله کالاهای فرهنگی موثر در زندگی روزمره انسان است که با بخش مهمی از زندگی انسان (بخصوص جوانان) در آمیخته است. بررسی وضعیت فعلی ترانه های زیرزمینی به عنوان مصرف موسیقایی توده ای و باز تاب شرایط ساختاری به عنوان گریز از این شرایط و یا مقابله با آن در جامعه به طور ضروری احساس می گردد، تا شاید با اتخاذ سیاست های در ست در قبال موسیقی در ایران بتوان هر چه سریعتر به فکر چاره افتاد.تحلیل متون این ترانه ها و نگاهی که در این متون به زن ایرانی می شود از جمله صفاتی که توصیف کننده زن ایرانی ، عشق ورزیدن به او،خود توصیفی مردانه در این ترانه ها، ارزش های عام القایی به زن ،منطق زیبایی ، بی حرمتی و اهانت به اصالت زن، موفقیت های زنانه مورد تایید جامعه و … ازجمله مواردی است که در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت

این خلاصه ای از سخنرانی خانم دکتر افسر افشار نادری، مدیر صفحه جنسیت «انسان شناسی و فرهنگ» در جلسه ای است که گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

زمان: یکشنبه ۷ آذر ۱۳۸۹ ساعت : ۱۶ الی ۱۸
مکان: میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه دوازدهم، پلاک ۲۵، طبقه اول، سالن موسسه فرهنگی نیکوکاری صبا

ورود برای عموم آزاد است