انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

روش مردم نگاری (قوم نگاری)(۲)

بخش دوم

مشاهده بدون مشارکت:

مشاهده می تواند ابزار کلیدی در انجام یک کار مردم نگارانه است(اسپردلی۱۹۸۰). مشاهده کمک می نماید تا آنچه را مردم انجام می دهند ببینیم و نه آنچه که خود از انجام آن خبر می-دهند. در این نوع از مشاهده البته پژوهشگر بطور کامل درگیر نمی شود و تا حدی زیادی به مشاهدات خود اکتفا می کند، از مشاهده استفاده می کند اما بدون مشارکت. گاه در مردم نگاری از مشاهده بدون مشارکت استفاده می شود. « مشاهده-گر صرفا جریان وقایع را دنبال می کند. رفتارها و تعاملات بدون مداخله مشاهده گر به-همانگونه ای جریان دارند که پیش از حضور او داشتند( آدلر و آدلر به نقل فلیک،۱۳۸۸ص۲۴۱). دلیل اینکه گاه مردم نگار به جای مشاهده مشارکت-آمیز از مشاهده بدون مشارکت استفاده می کند آن است که نیاز دارد تا رویدادهای مورد مشاهده را بدون تاثیرگذاری بر آنها مشاهده کند. مراحل مشاده مشارکت آمیز: مشاهده بدون مشارکت مراحلی دارد که « نویسندگانی همچون آدلر و آدلر(۱۹۹۸)، دنزین (۱۹۸۹ب) و اسپردلی(۱۹۸۰) از مراحل زیر در مشاهده بدون مشارکت یادکرده اند:

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۸۳۵۳