انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

راهبرد پاسخ‌دهی کارکردی-فضایی شهری به اپیدمی

برگردان: زهره دودانگه

این فایل به سفارش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، ترجمه شده است.

برای دریافت این فایل کلیک کنید:

 

راهبرد پاسخ‌دهی کارکردی-فضایی شهری به اپیدمی؛ کتابچه راهنما درباره مدیریت وضع اضطراری شهری

 

سایر فایل‌های مرتبط نیز از این لینک در دسترس عموم است.