انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

رابطه ی هویت و فضای فراغتی از خلال خرده فرهنگ های همسایگی:محله ی پیروزی تهران (۵)

بخش پنجم و نهایی
محیط و خصوصا نوع ساخته شده آن بدست انسان مجموعه ای کم و بیش پیچیده از سیستم های فضایی است که بر یکدیگر تأثیر می گذارند، یکدیگر را می پوشانند، در یکدیگر تداخل می یابند و یا با یکدیگر به رقابت می پردازند. چنین ترکیباتی از فضا را می توان در همه جا دید؛ فضای کلی یک شهر، فضای داخل یک ساختمان، وسایل و مبلمان داخلی یک ساختمان، میادین شهری، خیابان ها و… . درک فضا همچنین به دلیل انتزاعی بودن آن مشکل تر از مکان است. فضا همه جا را در بر می گیرد در حالیکه مکان دارای تعین است. فضا سه بعدی و مکان دو بعدی است و اینکه فضا بدون مرکز است و تمایل به نا متناهی بودن دارد در حالی که مکان مرزپذیر و قابل تحدید است. فضا عاملی است که نقشی بسیار مهم در شکل گیری هویت و بویژه هویت اجتماعی دارد هر فرد و گروهی هنگامی خود را دارای هویت می داند که از تمایز، پایداری و در جمع بودن خود اطمینان حاصل کند و فضا به خوبی می تواند به این نیاز پاسخگو باشد.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۱۰۳۱۷