انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

رابطه ی هویت و فضای فراغتی از خلال خرده فرهنگ های همسایگی:محله ی پیروزی تهران(۲)

بخش دوم
یکی از رویکردهای اصلی در این تحقیق که بیشتر در بعد فیزیکی شهر مطرح می شود رویکرد جغرافیایی-فضایی به شهر است. شهر در این تعریف محیطی انسان ساخت است که در جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف انسان بوجود می آید. در این زمینه اندیشمندانی چون اموس راپاپورت و کوین لینچ فعالیت داشته و آثار ارزشمندی را بر جای نهاده اند. این دو اندیشمند علاوه بر مباحث معماری و طراحی شهری به بحث های هویتی و انسان شناختی به فضای شهری نیز پرداخته اند.
پرسش اساسی در دیدگاه انسان شناسی نسبت به فضا درک ساز و کارهایی است که در هر فضای مشخص به کار گرفته شده است تا به گروهی از انسان ها امکان زیستن و تداوم این زیست را در آن محیط عرضه کنند.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۰۲۶۲.doc 137.5