انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

دیوالی : جشن روشنایی

هندوئیسم به مثابه یک نظام مذهبی، ترکیبی از سنن مختلف مذهبی است. در این نظام مذهبی، الهگانی که ریشه های جغرافیایی، تاریخی و اساطیری مختلفی دارند، مجموعه‌ای متنوع از جشن‌ها و آیین‌ها را ایجاد کرده‌اند. هرچند بسیاری از این خدایان در وهلۀ اول بیان‌گر جشن‌های محلی و منطقه‌ای هستند، اما بعدها با ترکیب در نظام مذهبی هندوئیسم، در سایر مناطق هم رواج یافته‌اند. این ترکیب خدایان و آیین‌ها، سبب شده گاه آیینی توجیهات مختلفی در مناطق مختلف، بر حسب اساطیر و خدایان برتر آن منطقه داشته باشد. به عبارتی دیگر موضوع تقدم و تاخر آیین یا اسطوره موضوع پیچیده‌ای در هندوئیسم است. گاه یک آیین منشاهای مختلف اساطیری دارد و گاه اسطوره‌ای منشا اشکال مختلف آیینی شده است. یکی از این آیین‌های کهن هندویی، که هنوز به طور گسترده ای در هند رواج دارد، جشن دیوالی است که به خوبی می تواند رنگ و بوی تاریخ و جغرافیا را در شکل‌دهی به تفسیر مردم از یک آیین نشان دهد.

برای مطالعه این مطلب در زیر کلیک کنید:

۷۳۲۷