انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

دندانپزشکی سنتی در مردم سنگسر: یک بررسی میدانی

محمد چاووشی

تصویر: گیاه کارده، سنگسر، اردیبهشت ۱۳۹۶، عکس از حسن پاکزادیان

چکیده

خودکفایی، سازگاری با محیط زیست و استفاده بهینه از عناصر سازنده زیست بوم از مهمترین ویژگی های تاریخی و در اشکال سنتی زندگی محسوب می شوند. گیاهان وحشی یکی از این عناصراند که علاوه بر کاربردهایی نظیر پوشاک، خوراک، حفظ امنیت، ساختن سرپناه و غیره کارکردهای فراوانی نیز در پزشکی و دنانپزشکی سنتی در اقوام مختلف ایران داشته اند. ایل سنگسر یکی از این اقوام است که به سبک دوگانه شهرنشینی/کوچندگی زندگی می کند و دامداری با تکیه بر دام سبک شیوه غالب معیشت در آنان است. هدف این مطالعه میدانی ومردمنگارانه که داده هایش بطور عمده بکمک مصاحبه و اسناد گردآوری شده اند توصیف، تحلیل و مقایسه شیوه های دندانپزشکی سنتی در مردم سنگسر با شیوه های مدرن دندانپزشکی می باشد. روند رو به گسترش عوارض ناشی از مداخلات درمانی در جوامع مدرن نشان داده است که گرچه عقلانیت، دانش ها و رفتارهای سنتی بویژه از سوی جوانان در حال فراموشی اند اما حفظ و فراگیری آنها میتواند درسهای آموزنده ای جهت کاهش آسیبهای انسانی و محیطی ناشی از علوم و فنون جدید بهمراه داشته باشد.

 

این مقاله برای درس نظریه های انسان شناسی دکتر ناصر فکوهی در مقطع دکتری انسان شناسی دانشگاه تهران تهیه شده است.

متن کامل آن را از لینک زیر دانلود کنید

traditional-dentistry-in-Sangsar