انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

در جستجوی نشانه ها: نشانه شناسی، ادبیات، واسازی

«بیست سال پیش، اگر می‌خواستید بدانید جایگاه نظریه‌ی ادبی کجاست، من می‌گفتم “نشانه‌شناسی” و برای شناخت پیوندهای بین نظریه‌ی ادبی و نشانه‌شناسی، جستجوی نشانه‌های کالر بهترین انتخاب بود. اما آیا امروزه نیز بهترین انتخاب است؟ پاسخ همان است. کالر در هر فصل درباب مسائل و موضوعات اصلی علوم انسانی، مروری اجمالی، نقد، پرسش‌ها و راه حل‌هایی را ارائه کرده است.

جاناتان کالر،۱۳۸۸،در جستجوی نشانه ها: نشانه شناسی، ادبیات، واسازی،برگردان: لیلا صادقی، تینا امراللهی،تهران: نشرعلم،چاپ اول،۴۷۱ صفحه
«بیست سال پیش، اگر می‌خواستید بدانید جایگاه نظریه‌ی ادبی کجاست، من می‌گفتم “نشانه‌شناسی” و برای شناخت پیوندهای بین نظریه‌ی ادبی و نشانه‌شناسی، جستجوی نشانه‌های کالر بهترین انتخاب بود. اما آیا امروزه نیز بهترین انتخاب است؟ پاسخ همان است. کالر در هر فصل درباب مسائل و موضوعات اصلی علوم انسانی، مروری اجمالی، نقد، پرسش‌ها و راه حل‌هایی را ارائه کرده است. این کتاب همان اهمیت و تیزبینی گذشته‌ها را دارا است. علاوه بر این، با توجه به گرایش میان رشته‌ای این اثر، نظریه‌ی ادبی خود به وسیله‌ای متداول برای تحلیل فرهنگی در این کتاب تبدیل می‌شود.»

میکی بال، استاد نظریه ادبی دانشگاه آمستردام

فهرست مطالب

پیشگفتار
پیشگفتار بر آثار کلاسیک انتشارات راتلج
تقدیرنامه

بخش اول
۱ فراسوی تفسیر
۲ در جستجوی نشانه‌ها

بخش دوم
۳ نشانه‌شناسی به عنوان نظریه‌ی خوانش
۴ ریفاتر و نشانه‌شناسی شعر
۵ پیش‌انگاری و بینامتنیت
۶ استنلی فیش و حقانیت خواننده

بخش سوم
۷ التفات
۸ مرحله‌ی آینه
۹ داستان و گفتمان در تحلیل روایت
۱۰ چرخش استعاره
۱۱ نظریه‌ی ادبی در دوره تحصیلات تکمیلی