انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت بندیکت آندرسون

بندیکت آندرسون، استاد ممتاز تاریخ و مطالعات آسیایی دانشگاه کورنل، روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۴) در سن ۷۹ سالگی در گذشت. آندرسون با انتشار کتاب «جماعت های خیالین» درباره چکگونگی پدید آمدن ملی گرایی به شهرتی جهانی رسیده بود و از برجسته ترین تاریخ شناسان قرن بیستم بود که با تسلطی که بر چندین زبان آسیایی و اروپایی داشت، جایگاهی ویژه را برای خود در سطح آگادمیک جهانی اشغال کرده بود. کتاب «جماعت های خیالین » او توانست با تاثیر عمیقی که بر مباخث مربوط به ملی گرایی از خود به جای بگذارد، راه برا برای خروج از اندیشه ای بسته در چارچوب دولت های ملی خارج کندو در انی کتاب بندیکت نشان داد که مفهوم «ملییت» مفهئمی مدرن بود که در قرن نوزده و از خلال انقلاب فرانسه و به ویژه با تکیه بر رومانتیسم ادبی ابداع شد و هویت های ملی جدید را باید از این نگاه در نظر گرفت. انسان شناسیو فرهنگ در روزهای آنیده سوگنامه لوموند درباهر این دانشکند برجسته را به انشترا می رسان