انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

خط فارسی باستان (۱)

والتر هینتس ترجمه و تلخیص: بهار مختاریان

خط فارسی باستان و چگونگی تکوین آن موضوعی است که سالها پژوهشگران برجسته ای را به خود مشغول کرده است. متاسفانه بازتاب این پژوهشها در ایران ناچیز بوده و مقاله هایی که در این باره نوشته شده، به پیچیدگی های این موضوع نپرداخته و بسیار ساده انگارانه با آن برخورد می کنند. از این رو، در اینجا سلسله گفتارهایی که اساسا برگردان و تلخیصی از مقاله های تخصصی در این زمینه اند، به تدریج ارائه می شوند.

یرای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

۷۲۰۴