انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

حضور زنان در خرده فرهنگ های جوانان: هنر دیده شدن(۱)

ویویان ولر ترجمه رایحه رضایی-علیرضا پورصباغ

آیا دختران به دلایلی که ما کشف کرده ایم، واقعاً قادر به عضویت یا فعالیت در خرده فرهنگ جوانان نیستند؟

یا وجود عوامل سد راه این تحقیقات باعث شده تا حضور آنها نادیده گرفته شود؟

خلاصه:

در تولید فهرست نویسی، جای خالی مشارکت زنان در خرده فرهنگ جوانان وجود دارد. آیا دختران نوجوان دسته اقلیتی را بعنوان یک گنگ در جنبش Hip Hop یا سایر جنبش های فرهنگی تشکیل داده اند؟ این مقاله پاسخ به سوال غیبت مطالعات در زمینه جوانان و نوجوانان دختر در حوزه مطالعات جوانان و همچنین در حوزه مطالعات فمینیستی است با تاکید بر لزوم تحقیقات بیشتر که فهم کنش نوجوانان را در متن خودشان تسهیل خواهد کرد. پایه داده های تجربی بر وابستگی دختران نوجوان و جوان نگرو و ترکیه نسبت به جنبش Hip Hop در شهرهای سائو پائولو و برلین بوده و همچنین بر کشاکش بر سر فرصت و فضا در یک جنبش با فرهنگ غالب مردانه تاکید می کند.

برای خواندن بخش اول این مقاله در زیر کلیک کنید :

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۵۷۱۱.doc 110.5 KB