انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جامعه شناسی بدن

کتاب «جامعه شناسی بدن»(۲۰۰۸) اثر داوید لو بروتون (David Le Breton) فرانسوی بی آنکه بخواهد میان انسان شناسی و جامعه شناسی خط و مرزی مشخص کند به تحلیل مفهوم نوین بدنمندیcorporéité))می پردازد. بنابراین در این کتاب از ملاحظات و پژوهش های انسان شناختی پایه ای برای تحلیل های جامعه شناسانه ساخته و همواره در رفرنس ها و تحلیل هایی که به این مفهوم از زوایای مختلف علوم پایه مانند آناتومی، فیزیولوژی، علوم پزشکی، زیست شناسی انسانی، رفتارشناسی جانوری، روان شناسی، روان کاوی و غیره دارد، از پژوهش های کلاسیک و نوین انسان شناسی در حوزه ی بدن و رفتار انسانی سود جسته است. به همین منظور او بدن را به مثابه کانونی برای شناخت در نظر می گیرد که نباید در سیطره ی معدودی از علوم واقع شود، چیزی که پزشکی امروزین داعیه دار آن شده است. زیرا او بدن را داده ای ساده و بدون شبهه نمی بیند، بلکه بیش از هر چیز آن را حاصل یک تبیین اجتماعی فرهنگی می داند.

کانونی ترین نگاه او به امر بدن انسانی، آن است که کالبد را عاملی نشانه ای در نظر می گیرد که از خلال آن رابطه ی انسان با جهان بیرونی به واقعیت بدل می شود و خود را در قالب رفتارها، عواطف و حس ها، نشانه های مناسکی، اداها و ژست ها، نحوه ی آرایش، پرورش طبیعی اندام و غیره نشان می دهد. بنابراین هستی انسانی بیش از هر چیز یک هستی بدنی است که از خلال این نشانه های معنادار توسط انسان های دیگر که آن ها نیز بیش از هرچیز هستی های بدنی هستند، قابل خوانش و درک می شود. . بروتون معتقد است در حوزه ی جامعه شناسی بدن با سه دوران روبرو بوده ایم:

نخست ، دوران جامعه شناسی ضمنی ،دوم دوران جامعه شناسی منقطع و دوره ی سوم جامعه شناسی بدن است که به شکل منسجمی در حال تشکیل بوده و تولید ادبیات روزافزون آن و گستره ی کلیدواژگان و مفاهیمی که هرروزه بر میدان مطالعات خود می افزاید، نشان از گستره ی موضوعات مورد مطالعه اش دارد.

کتاب با تاکید بر دوره ی سوم درصدد است تا فهم جامعه شناسی بدن را بیش از پیش برای خوانندگان راحت تر کرده و میادین پژوهشی آن را بازنمایی کند.

داوید لو بروتون در حال حاضر استاد جامعه شناسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه و عضو انستیتوی دانشگاهی فرانسه و انستیتوی مطالعات پیشرفته دانشگاه استراسبورگ (USIAS) است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار نویسنده برای ترجمه فارسی

پیشگفتار

۱.شرایط بدنی

۲.دغدغه اجتماعی بدن

۳.جامعه شناسی بدن

۴.رویکردها

فصل اول. بدن و جامعه شناسی، مراحل یک تفکر

۱.جامعه شناسی ضمنی

۲.جامعه شناسی منقطع

فصل دوم.درباره چند ابهام

۱.ابهام درباره یک استناد:«بدن»

۲.مواد تاریخی

۳.مواد مردم شناسی

۴.بدن، عنصر امر خیالین اجتماعی

فصل سوم.داده های شناخت شناسی

۱.وظیفه

۲.ابهاماتی که باید روشن شوند

۳.جامعه شناسی بدن؟

۴.خطرات

فصل چهارم.حوزه های پژوهش، ۱.منطق های اجتماعی و فرهنگی بدن

۱.فنون بدن

۲.اداها

۳.برچسب کالبدی

۴.بیان عواطف

۵.دریافت های حسی

۶.فنون مصاحبه

۷.نقش های روی بدن

۸.رفتارهای نامتعارف بدنی

فصل پنجم.حوزه های پژوهش،۲.تخیل اجتماعی بدن

۱.«نظریه»های بدن

۲.رویکردهای زیست شناختی به موضوع بدنمندی

۳.تفاوت های جنسیت ها

۴.بدن حامل ارزش ها

۵.بدن خیالین نژادگرایی

۶.بدن«ناتوان»

فصل ششم.حوزه های پژوهش، بدن در آینه امر اجتماعی

۱.ظواهر

۲.کنترل سیاسی بدنمندی

۳.طبقات اجتماعی و روابط قدرت

۴.مدرنیته

۵.خطر و ماجراجویی

۶.بدن فراتر از خود

فصل هفتم.جایگاه جامعه شناسی بدن

۱.کارگاه

۲.وظیفه

کتابشناسی

نمایه

عنوان کتاب:

جامعه شناسی بدن . نوشته ی داوید لو بروتون . ترجمه ناصر فکوهی، با مقدمه نویسنده برای ترجمه فارسی، نشر ثالث، چاپ اول – تابستان ۱۳۹۲، ۱۴۷ ص – قیمت ۷۰۰۰۰ ریال

La Sociologie du corps

David Le Breton

Presses Universitalres de France,2008

ایمیل نویسنده: fsayyarpour@yahoo.com