انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

توسعه پایدار در برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی منطقه ای که در آن برنامعه ریزی متناسب با توان های محیطی و طبیعی هدف گیری شده باشد چیزی جز توسعه پایدار نیست. اما اصطلاح توسعه ی پایدار که از اواسط دهه ی ۱۹۸۰ به عنوان اصطلاحی که کاربرد وسیعی در متون برنامه ریزی های جهانی، ملی، منطقه ای و محلی یافته است. هنوز با خود ابهاماتی به دنبال دارد. ..برای مطالعه متن کامل در زیر کلیک کنید:

۱۲۲۰۴

پرونده «ناصر عطیمی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9859