انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تعریف منظرفرهنگی از دید مرکز میراث جهانی یونسکو

نویسندگان: لاله رمضانی ، مهدیار نظام

اصطلاح کالچرال لندسکیپ (منظرفرهنگی) در سال ۱۹۹۲ در کمیته میراث جهانی به عنوان یکی از موضوعات دست ساز بشر که قابلیت ثبت در فهرست جهانی را داشته باشد، مطرح شد. آفرینش مفهوم منظرفرهنگی، حاصل سال ها تجربه جهانی در امر حفاظت های گوناگون موضوعات فرهنگی و طبیعی است که در نهایت در قالب این مفهوم ارائه شده است. مفهوم منظرفرهنگی منعکس کننده بنیادی ترین کوشش های انسانی برای تامین سرپناه، غذا، لباس، تفریح و عبادت است که در برگیرنده شواهدی ارزشمند درباره منشاء، تدوین و توسعه فرهنگ‌‌ ها است. با استفاده از این مفهوم می توان ارزش ها، آرمان ها و ذائقه های انسانی در حال تغییر را در اشکال مختلف بررسی نمود. بنابراین، اصطلاح «منظرفرهنگی» شامل تمامی ویژگی های میراث ملموس، ناملموس و تنوع زیست محیطی و فرهنگی می گردد. با استفاده از یدیگاه منظرفرهنگی، روابط بنیادین جوامع محلی با بستر طبیعی و ارتباط آن با ارزش های فرهنگی، روش های مختلف مهار تهدیدهای طبیعی و چگونگی آفرینش دست ساخته های بشر قابلیت شناخت و مطالعه دقیقی تر را می یابند.

تا قبل از ارائه مفهوم منظرفرهنگی، آثار ثبت شده جهانی فقط شامل محوطه های تاریخی، فرهنگی یا طبیعی بودند. اما با استفاده از این مفهوم، آثاری که ترکیبی از مفاهیم تاریخی، فرهنگی و طبیعی اند نیز در فهرست جهانی قرار گرفتند. این مفهوم به بررسی تاریخ، زندگی انسان ها و تعامل میان مکان با انسان ها و منافع معنوی . مادی پایدار سرزمین می پردازد و علاوه بر آن به ارزش های ذاتی، اکولوژیکی و فرهنگی یک مکان و تلقی مردمانی که در طول تاریخ در آن حضور داشتند و با اندیشه ها، تصورات و آفرینش های خود محیط را متحول ساخته اند، نیز توجه می کند. از این رو، این مفهوم با طیف گسترده ای از مفاهیم، دانش ها و رویکردهای مختلف مرتبط است (طالبیان، فلاحت، ۱۳۸۶،۷).

برای خواندن متن کامل مقاله، فایل ذیل را دانلود کنید.

cultural-landscape-unesco-ramezani-and-nezam