انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بومیان و مدارس شبانه روزی

Related image

برگردان: بیتا یعقوبی

پیشگفتار

«کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا» در چارچوب اختیاراتش مبنی بر آگاه¬سازی مردم کانادا در مورد تاریخ مدارس شبانه¬روزی بومیان و جایگاه این اقوام در تاریخ این کشور، گزارش زیر را منتشر کرده است.

پیرو «منشور» مربوط به بومیان کانادا، یک «کمیسیون» تأسیس شد. براساس این منشور، کمیسیون نامبرده موظف شد به اعتراضات دسته¬جمعی دانش آموزان سابق مدارس شبانه¬روزی رسیدگی نماید. در حقیقت این اعتراض¬ها خطاب به دولت فدرال و کلیسا است که بیش از صدسال کارگزاران این شبانه¬روزی¬ها بوده¬اند. این کمیسیون موظف شد هر آنچه را که در این مدارس رخ داده بود، به اطلاع مردم کانادا رسانده و برنامۀ آشتی ملی را رهبری نماید.

برای کودکان آواره شده از سرزمینشان، برای پدران و مادران فراموش شده و همچنین برای آگاهی از تأثیرات شبانه¬روزی¬ها و همکاری برای ایجاد آشتی ملی، مردان و زنان کانادایی را به خواندن این حقایق تاریخی دعوت می¬کنیم.

 

برای خواندن متن کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید

BOOMIAN-VA-MADARES

این مطلب متعلق به ویژه نامه «گذری بر تاریخ و فرهنگ افق‌های دور» است

http://anthropologyandculture.com/fa/علوم-اجتماعی/۱۹۰۳-انتشار-ویژه-نامه-«گذری-بر-تاریخ-و-فرهنگ-افق‌های-دور».html