انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

به سوی جهانی شدن علوم اجتماعی

متن پیوست در آستانه ی نه سالگی انسان شناسی و فرهنگ نوشته شده است و ضمن اشاره به برخی مشکلات موجود در عرصه ی مطالعات و فعالیت های اندیشمندان و دانشگاهیان رشته های علوم اجتماعی در ایران نگاهی مختصر به فعالیت های جاری و آتی انسان شناسی و فرهنگ، و رسالت و نقش آن در بهبود وضعیت کنونی علوم اجتماعی و به خصوص انسان شناسی در ایران دارد. نسخه ی فارسی متن تحت عنوان «انسان شناسی و فرهنگ: کلیدی از نوع دیگر» در ویژه نامه ی نه سالگی انسان شناسی و فرهنگ منتشر می شود. به نظرم رسید که متن ممکن است خوانندگان غیر فارسی زبان را هم جلب کند چرا که در دیالوگ با یکی از مباحث اصلی و به روز علوم اجتماعی معاصر که همان «علوم اجتماعی جهانی» است نوشته شده است؛ ضمن این که انسان شناسی و فرهنگ برقراری ارتباط و تعامل متقابل با اندیشمندان غیرایرانی را نیز در برنامه ی کار خود قرار داده است.

برای خواندن مقاله روی لینک پیوست کلیک کنید.

۱۹۰۷۵