انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برگزاری نشست‌‌های یکشنبه‌ از ۱۷ آذر ۱۳۹۸

انسان‌شناسی و فرهنگ ضمن پوزش از توقف برگزاری نشست‌های یکشنبه در طول دو هفته گذشته، که ناگزیر به سبب قطعی اینترنت پیش آمد، بدین وسیله به مخاطبان و علاقه مندان اعلام میکند که برگزاری نشست ها مجددا از یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ آغاز خواهد شد.

از شکیبایی و پیگیری شما بسیار متشکریم.