انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برنامه نهایی همایش انسان شناسی هنر در اصفهان

برنامه نهایی نخستین همایش انسان شناسی هنر که از ۶ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ در شهر اصفهان، برگزار می شود، اعلام شد. این همایش در همکاری میان انسان شناسی و فرهنگ و دانشگاه هنر اصفهان تشکیل می شود، برنامه های متنوعی همچون سخنرانی، کارگاه آموزشی، نمایش فیلم های مستند و پانل های تخصصی ارائه خواهد شد. برای مشاهده برنامه کامل همایش در زیر کلیک کنید:

۹۳۶۱ (۱)