انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی باورها و کنش های اجتماعی فرهنگی زنان در مورد سلامت: مطالعه موردی: زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله ایرانی، افغان و عرب ساکن در محله دولت آباد شهرری(۷)

بخش هفتم

جمع بندی و نتیجه گیری:

پژوهش حاضر به طور عمومی بر تنوع مفاهیم عامه سلامت و بیماری تاکید دارد. و در این رابطه سعی داشته تا خلاصه و طرح کلی مفهوم سلامت درک شده و ریشه دار در جامعه زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله عرب، افغان و ایرانی را که در محله دولت آباد شهر ری سکونت دارند، ارائه کند.

بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه جامعه شناسی و انسان شناسی پزشکی، تعاریف “بهداشت”، “سلامت” و”بیماری” در فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها و اجتماعات مختلف، متفاوت است. هر چند رشد فعالیت های حرفه ای پزشکی و اقتدار روز افزون آن باعث شده تا تعاریف این مفاهیم تا حد زیادی در انحصار پزشکان قرار داشته باشد و قدرت بلامنازع این حرفه در ارائه مفهوم و شاخص های سلامتی باعث شده تا افراد جامعه، سلامتی و بیماری خود را با معیارهای ارائه شده توسط نهادهای پزشکی ارزیابی نمایند و به این طریق به نظام پزشکی بیشتر مرتبط شوند؛ اما با این حال، تفاوت هایی در تعاریف عامیانه و تعاریف پزشکی از این مفاهیم به چشم می خورد. به این معنا در حالی که تعریف پزشکی از بیماری و سلامت به طور وسیعی براساس تغییرات فیزیکی عینی و قابل اثبات در ساختار یا عملکرد بدن است؛ درک عامه از سلامت و بیماری معنایی که آن ها به علائم می دهند و نیز پاسخ های احساسی آن ها، به وسیله پیشینه و هویت آن ها مانند موقعیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که علائم در آن ظاهر می شوند، متاثر می شوند.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۱۰۱۱۵