انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی باورها و کنش های اجتماعی فرهنگی زنان در مورد سلامت: مطالعه موردی: زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله ایرانی، افغان و عرب ساکن در محله دولت آباد شهرری(۲)

بخش دوم

شیوه‏های کلی بررسی در این پژوهش، شیوه‏ای انسان شناسانه و مبتنی بر روش‏های ژرفانگر است؛ لذا گردآوری داده‌ها در چنین پژوهشی مستلزم حضور در میدان تحقیق و تماس با جامعه مورد بررسی، توصیف، گردآوری و ثبت اطلاعات از خلال چارچوب‌های ذهنی این گروه های قومی بوده است. در این روش برای گردآوری داده‏ها از چندین تکنیک های مرسوم در روش تحقیق کیفی، نظیر مطالعه‏ اسنادی، مشاهده و انواع مصاحبه های باز، عمیق و نیز مصاحبه های نیمه ساخت یافته و روایی- اپیزودیک و همچنین مصاحبه های گروهی استفاده شده است.

در تحقیق حاضر روش ها و تکنیک های متعددی برای گردآوری و تحلیل داده ها به کار گرفته شده و در این زمینه تصمیم گیری راجع به کاربرد یک روش خاص با توجه به موضوع، پرسش های تحقیق، افراد مورد مطالعه، و گزاره هایی که به دنبال آن هستیم، صورت گرفته است. بخش عمده اطلاعات این پژوهش را داده های شفاهی تشکیل می دهد که گردآوری این دسته از داده ها یکی از اصلی ترین رویکردهای روش شناختی در تحقیق کیفی می باشد. البته این به آن معنا نیست که روش های کمی تحقیق را به طور کامل کنار گذاشته ایم. هر مطالعه ای ممکن است در مراحل مختلف فرایند تحقیق از رویکردهای کمی و کیفی بهره بگیرد. در این حوزه طی سال های اخیر آثار بسیاری را می توان یافت که به رابطه، تفاوت یا تلفیق تحقیق کمی و کیفی پرداخته اند. پژوهش حاضر نیز در حالی که روش کیفی را به عنوان روش تحقیق غالب هم در زمینه جمع آوری اطلاعات و هم در زمینه تحلیل داده ها برگزیده است؛ با بهره گیری از اصل “چند بعدی کردن”، جهت تکمیل اطلاعات، روش های کمی را نیز در مراحل مختلف کار تحقیق مورد استفاده قرار داده است.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۹۹۲۴