انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی انسان شناسی شهری؛ توسعه شهر یزد در گذر تاریخ(۲)

چکیده:

چگونگی فرایند پیشروی یک فضای شهری در طول ادوار تاریخی مختلف می تواند گویای داده های مهمی در مورد ابعاد و زوایای متنوع آن موقعیت باشد. بعنوان مثال اینکه آیا چنین روندی متناسب با کالبد شهر بوده است؟ و یا اینکه اساسا این مسیر توسعه ای توانسته است بصورت موزون، همگون و در جهت عدالت محیطی عمل نماید یا خیر؟

در این مقاله تلاش شده است با نگرشی تاریخی به الگوی توسعه شهر یزد پرداخته شده و ماهیت آن مورد مطالعه قرار گیرد. یافته ها نشانگر این است که توسعه فضایی – کالبدی شهر یزد از ابتدای پیدایش هسته اولیه شهر آرام و متعادل بوده، اما از دهه ۱۳۴۰ به بعد این روند معکوس و همراه با آثار نامطلوبی شده است.

 

واژگان کلیدی: تاریخ، توسعه، شهر، کالبد، یزد.

 

برای مطالعه این مطلب در زیر کلیک کنید :

 

 

 

 

پیوست اندازه
فایل ۱۶۴۳۰.docx 18.22 KB