انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی انسان‌شناختی شالوده هویت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دو گروه قومی (آذری و کرد) دانشگاه تهران

تحلیل هویت اجتماعی بر مبنای رفتارهای مصرفی و الگوی سبک زندگی موضوعی است که در دهه‌های اخیر در میان صاحب‌نظران علوم اجتماعی مطرح شده است. این رویکرد با تفکیکی که بین جامعه سنتی و جامعه مدرن قایل شده است مبنای هویت اجتماعی افراد بر اساس ویژگی‌های انتسابی را خاص جامعه سنتی و جایگاه فرد در نظام تولید و یا رفتارهای مصرفی را خاص جامعه مدرن قلمداد می‌کند.

نصرتی، روح‌الله و کاظمی، علی (۱۳۹۰)، بررسی انسان‌شناختی شالوده هویت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دو گروه قومی (آذری و کرد) دانشگاه تهران، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، سال ۱، شماره ۱، صص: ۱۰۰- ۷۹.

تصویر: مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران (منبع:http://www.shahr.ir)

تحلیل هویت اجتماعی بر مبنای رفتارهای مصرفی و الگوی سبک زندگی موضوعی است که در دهه‌های اخیر در میان صاحب‌نظران علوم اجتماعی مطرح شده است. این رویکرد با تفکیکی که بین جامعه سنتی و جامعه مدرن قایل شده است مبنای هویت اجتماعی افراد بر اساس ویژگی‌های انتسابی را خاص جامعه سنتی و جایگاه فرد در نظام تولید و یا رفتارهای مصرفی را خاص جامعه مدرن قلمداد می‌کند. هدف اصلی مقاله حاضر به چالش کشیدن این رویکرد در ارتباط با مطالعه تجربی دانشجویان دو گروه قومی آذری و کرد دانشگاه تهران است. استدلال مقاله حاضر این است که بایستی بین هویت فردی و اجتماعی تفکیک قایل شد. تقلیل هر کدام از ابعاد هویتی به بعد دیگر و یکی پنداشتن آن زیر عنوان کلی هویت، فرآیند تحلیل را دشوار خواهد ساخت. بر اساس داده‌های به دست‌آمده هویت فردی دانشجویان متاثر از فرآیند فردی شدن زندگی روزمره است که بیش از هر چیز خود را در سبک‌های زندگی متفاوت نشان می‌دهد و در این زمینه در نتیجه فرایند جهانی شدن گرایش به سمت همگرایی بین الگوهای محلی و جهانی است. اما هویت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان بر اساس موقعیت‌های ساختاری و بر اساس تعلقات قومی و ملی ساخته می‌شود.

کلید واژگان: سبک زندگی، قومیت، ملیت، ویژگی‌های انتسابی، هویت.

این مقاله برای نخستین بار در شماره اول نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران (بهار و تابستان ۱۳۹۰) به چاپ رسیده است و سپس بر روی پایگاه الکترونیکی نشریات دانشگاه تهران با آدرسhttp://ijar.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=1349604 در دسترس عموم قرار گرفته است. انسان‌شناسی و فرهنگ با هدف افزایش امکان مطالعه مقاله‌های علمی- پژوهشی ارزشمند اقدام به بازنشر این مقاله کرده است.

۱۷۲۱۶