انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی انسانشناسانه هویت قومی – جماعتی در یک محله (چهارصددستگاه) درشهرستان کرج(۵)

بخش پنجم و نهایی

نتیجه گیری

مسکن به عنوان یکی از نیازهای نخستین بشر ، ابتدایی ترین سوالی بوده است که انسان سعی دریافتن پاسخی مناسب ومعقول برای آن بوده است ،اما در برنامه ریزی های ملی به مسکن نه به عنوان محلی برای آسایش ساکنان در ابعاد عینی وذهنی ، بلکه به عنوان یک مشکل اقتصادی با آن برخورد شده است. این مسئله در محله چهارصد دستگاه نیز درامان نمانده است. ظاهر ساختمان با ترکیب عوامل فرهنگی است که ، باعث ایجاد تعلق ساکنان افراد به محل سکونتشان می شود. لذا گرچه هنوز درقسمت اول و دوم محله تعلق خاطرساکنان به محله را می توان مشاهده کرد ولیکن دربافت سوم به دلیل پراکندگی ودربخش چهارم و به دلیل تعلق خاطر نداشتن ، ساختمانها نوعی روند جداسازی از محله را در پیش گرفتندکه، هر چه بیشترهویت محله ای رامخدوش کرده است.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۱۲۱۳۰