انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بحرانی که انکار می‌شود: فقر و محرومیت در جهان

هدف این گزارش کوتاه عرضه تصویری ساده از زندگی شمار گسترده یی از مردم جهان است که بیکارند؛ در فقر به سر می‌برند؛ گرسنه اند؛ آب خوردن ندارند؛ از داشتن لوله کشی و بهداشت اولیه محرومند؛ بی خانمان اند؛ بیمارند یا در آستانه مرگ؛ بی هیچ دستور کار رسمی برای بهبود زندگی آنها. فشرده ی اطلاعات این گزارش در جدول زیر آمده است :

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

۶۷۳۳