انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بازشناسی مفهوم منظرفرهنگی و تعاریف مرتبط با منظر فرهنگی از دیدگاه صاحب‌نظران

نویسندگان: لاله رمضانی ، مهدیار نظام

اصطلاح منظرفرهنگی نخستین بار در دهه ۱۹۲۰ به وسیله جغرافی دانی فرهنگی به نام پرفسورکارل سائویر در مجامع دانشگاهی ایالات متحد به کار رفت و سپس رواج یافت. تعریف کلاسیک سائویر (۱۹۲۵ م ) چنین است: « سائویر عنوان می کند که منظر فرهنگی از یک منظر طبیعی به وسیله یک گروه فرهنگی شکل یافته است. فرهنگ عامل، ناحیه طبیعی واسطه و منظر فرهنگی نتیجه است (عشرتی، ۱۳۹۰، ۱۴۸)

برای مطالعه متن کامل مقاله فایل پیوست را دانلود کنید:

manzar-farhangi