انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بازسازی بافت های فرسوده و توسعه شهری یزد (مطالعه موردی: میدان خان یزد)

یکی از جلوه های عینی و ملموس هویت تاریخی هر شهری دریافت های سنتی و کهن آن نمود مادی می یابد. تصویری که گویای پدیده های فرامنطقه ای و در عین حال بومی و محلی است. بالطبع در اثر گذشت زمان، چنین بافت هایی که حکم شناسنامه شهر را دارند، دچار فرسایش فیزیکی می شوند. از این رو ضرورت بکارگیری نوعی برنامه کاربردی و جامع جهت احیا، مرمت و بازسازی آنها بیش از پیش روشن می شود. بخصوص با نفوذ عناصر زندگی مدرن و سبک زندگی شهرنشینی، این مسئله اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد. این مقاله تلاش دارد ضمن ارائه سیمای کلی از موقعیت این بافت ها در شهرهای کویری که به نوعی نماد مناطق سنتی هستند، در قالب یک مطالعه موردی به لزوم بازبینی برنامه های مدیریت شهری نسبت به بهبود وضعیت فضای پیرامون میدان خان یزد بپردازد. یافته ها بیانگر این نکته است که ضرورت اتخاذ نوعی مشارکت و تعامل دو سویه بین شهروندان و مسئولین شهری و همچنین ارتقای سطح آگاهی جهت تسهیل فرایند حل چنین معضلاتی به شدت احساس می شود.

واژگان کلیدی: بافت فرسوده، توسعه، شهر، مرمت، مشارکت، میدان خان، یزد

 

برای خواندن مطلب در زیر کلیک کنید:

 

پیوست اندازه
فایل ۱۶۶۸۵.docx 22.18 KB