انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ایران شناسان : ابولقاسم انجوی شیرازی

انسان شناسی و فرهنگ این پرونده را از امروز ( سالگرد درگذشت این پژوهشگر پیشکسوت، در ۲۵ شهریور ۱۳۷۲) می گشاید و خوانندگان می توانند مطالب حدیدی برای افزوده شدن به آن برای مدیر گروه فرهنگ مردمی آقای علیرضا هاشمی به آدرس زیر ارسال کنند:

۴۰۰hashemi@gmail.com

لینگ این پرونده به دلایل فنی در اینجا قرار گرفته است.

برای مطالعه کل پرونده در زیر کلیک کنید:

۱۴۴۱۸