انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اولین نشست تخصصی “باز شناسی فرآیندهای طراحی معماری در هورامان”

اولین نشست تخصصی “باز شنسی فرآیندهای طراحی معماری در هه ورامان” از تاریخ ۸ تا ۱۰ خرداد ماه ۹۵ در محل کتابخانه سیدی شهر هورامان تخت برگزار می گردد.

این در حالی است که امروزه توجه به معماری بومی سکونتگاه های روستایی به عنوان بخش بزرگی از ثروت های فرهنگی یک جامعه، از مهمترین سیاست های مداخله در مناطق زیستی برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می گردد. زیرا نسل های متمادی گروه های انسانی توانسته اند در تعامل با محیط پیرامونشان و در پاسخگویی به نیاز های حیاطی خود، در طول هزاران سال، تمامی وجوه سرزمین را سنجیده و بهترین جواب را دریابند.
منطقه هه ورامان با سابقه زیست هزاران ساله خود ازجمله مناطق فرهنگی این سرزمین محسوب می شود که در درون خود گنجینه بی بدیلی از چگونگی نعامل انسان با محیط خشن و سخت کوهستان را به نمایش گذاشته است. گنچینه ای که بخشش اعظم آن به معماری ارزشمند منطقه هه ورامان تعلق دارد.

از این روی با توجه به اهمیت معماری بومی منطقه فرهنگی هه ورامان به عنوان بخشی از ثروت های فرهنگی دارای ارزش برجسته جهانی و لزوم بازشناخت ارزش های معماری سکونتگاه های روستایی این منطقه فرهنگی ارزشمند برای دستیابی به توسعه پایدار در این مناطق، استانداری محترم استان کردستان در نظر دارد با همکاری دانشکده معماری دانشگاه تهران و تیم پژوهشی منظر فرهنگی هه ورامان اقدام به برگزاری یک نشست تخصصی سه روزه با موضوع “بازشناسی فرآیند های طراحی معماری در هه ورامان” در شهر هه ورامان تخت نماید.
لازم به ذکر است که همراه با این رویداد علمی ارزشمند، نمایشگاهی نیز از آثار طراحی معماری دانشجویان کارشناسی ارشد گروه معماری دانشگاه تهران ورودی ۹۳ با موضوع” طراحی معماری در هورامان تخت” برگزار خواهد شد.

از برنامه های اصلی این نشست در کنار بازدید از بافت های با ارزش روستای ژیوار، برگزاری دو نشست تخصصی با موضوع “انسان شناسی جامع پیامدهای نوسازی در هورامان” با حضور جناب آقای دکتر فکوهی، استاد بهروز غریب پور و ماموستا نظیری در بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۰۸/۰۳/۹۵ و ” باز شناسی فرآیند های طراحی معماری در هه ورامان” با حضور استاد غلامرضا اکرمی ریاست دانشگاه هنر تهران و عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران در بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۳/۹۵ خواهد بود.

در روز پایانی این نشست علمی سه روزه و با هدف آشنایی مهمانان با شیوه های اجرایی معماری منطقه یک گارگاه معماری سنگی خشکه چین توسط استادکاران بومی منطقه هورامان برگزار خواهد شد.