انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی

اوژه، مارک؛ کولن، ژان پل، ۱۳۸۸، انسان شناسی، ترجمه ی ناصر فکوهی، تهران، نشر نی ، ۱۳۶ صفحه.

این کتاب همچون کتاب درآمدی بر انسان شناسی برای شروع به آموختن علم انسان شناسی مفید است. به نسبت کتاب کلود ریویر که همین مترجم آن را نیز ترجمه کرده و همین ناشر به انتشار رسانده است ، کتاب حاضر از ساختار و نثر ساده تری برخوردار است و به وسیله انسان شناسانی نوشته شده است که از نسبی جدید تر با چشم اندازها و رویکردهایی مدرن تر به جهان و به انسان شناسی نوشته شده است. کتاب خاضر جزو مجموعه معروف «چه میدانم؟» در انتشارات دانشگاهی فرانسه و یکی از مهم ترین رفرانس های کنونی برای آموزش انسان شناسی در سال های نخستین است و کتاب مرجع برای درس «مبانی انسان شناسی» به حساب می آید.

فهرست مطالب :

پیشگفتار مترجم
مقدمه

فصل اول : درک جهان معاصر
۱- ابهام واژگان
۲- مسائل انسان شناسی
۳- جهان معاصر
فصل دوم : موضوع های انسا شناسی
۱- از مردم نگاری اضطراری تا انسان شناس عمومی
۲- تنوع یافتن حوزه ها
۳- ساخت موضوع ها
خویشاوندی
اقتصاد، محیط، محیط شناسی
انسان شناسی امر سیاسی
انسان شناسی دینی
انسان شناسی نمایش
فیلم اتنوگرافیک و انسان شناسی تصویری
انسان شناسی کاربردی
مردم نگاری ها و انسا شناسی علوم
میدان و خارج از میدان انسان شناسی

فصل سوم: زمین تحقیق
فصل چهارم: خوانش
فصل پنجم: نوشتار
فصل ششم: پشت سر گذاشتن بدیل های انحرافی
نتیجه گیری
کتاب شناسی