انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی و توسعه(۴)

تصویر: اسکوبار

بخش نهایی

شاید بتوان گفت که اسکوبار، امروز مهمترین نظریه پرداز انسان شناسی توسعه است، لذا در این جا با تفصیل بیشتری نسبت به دیگر نظریه پردازان به بحث درباره او می پردازیم. اسکوبار، انسان شناس کلمبیایی و استاد دانشگاه ماساچوست، به تاسی از فوکو، طرح رهایی جهانی عقل را با جنبه تاریک و منفی سلطه غرب مقایسه کرد: دانش عقلانی و مستدل با استفاده از زبان آزادی، نظام های جدید قدرت و کنترل را در جهان جدید بوجود می آورد.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

۸۹۳۴