انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی خویشاوندی در شهر:مطالعه موردی مهاجرت در یک خانواده روستایی روستای کویج به شهرستان اسلامشهر(۲)

بخش دوم و نهایی اکنون به فضای درونی خانه در خانواده های موردنظر می پردازم. خانواده الف: این خانه در انتهای یک کوچه ی باریک و کوتاه که در حدود ۴-۳ خانه در آن دیده می شود،وجود دارد. خانه حیاط کوچکی دارد. دستشویی و آشپزخانه در آن قرار دارند .پله هایی به طبقه ی بالایی که به تازگی پدر خانواده با کمک دیگران اقدام به ساخت آن کرده است، راه دارد. حمام درون آشپزخانه ی کوچک که کابینت ها به سختی در آن جا شده اند با دیوار بدون دری که آن را از فضای آشپزخانه جدا می کند، وجود دارد.دو اتاق متداخل فضای درونی خانه را تشکیل می دهند.

در انتهای اتاق داخلی جهیزیه ی دختر خانواده که با کارتن هایی بسته بندی شده است، نیمی از اتاق را پوشانده است. به جز فرش، پرده ی توری ساده، تلوزیون، رخت خوابها، تابلوی نقاشی از چهره ی یک زن و عکس خانوادگی قاب شده بر روی طاقچه، وسایل دیگری دیده نمی شود. بیشتر پویایی های خانواده در این مکان انجام می گیرد.