انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسان متخصص ایران (۵ ): و‌‌یلیام بیمن

دکتر ویلیام بیمن(William Beeman ) استادیار انسان شناسی،‌ تئاترو هنرهای نمایشی در دانشگاه براون آمریکا و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در این دانشگاه، تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه وسلیان ( Weslyan ) آغاز کرد و پس از اخذ مدرک کارشناسی، دوره های کارشناسی ارشد و دکترا را در دانشگاه شیکاگو به پایان برد.

پژوهش های او در گذشته بیشتر حول اشکال زبانی و الگوهای فرهنگی در ایران، تئاتر سنتی در خاورمیانه، هند، ژاپن و رفتارهای روستایی در کاستاریکا خلاصه می شد؛ اما اکنون بیشتر درباره نظریه در زبان شناسی اجتماعی و معناشناسی، برهم کنش و مقایسه میان فرهنگی ژانرهای تئاتری و نمایشی،‌اپرا، نمادشناسی زبانی و غیرزبانی، انسان شناسی عملی ( Action anthropology )، انسان شناسی فلسفی، جوامع کوچگری و دهقانی، خاورمیانه خصوصا ایران و منطقه خلیج فارس، ژاپن، امریکای شمالی، زبانهای آمریکای شمالی، مناطق شهری آمریکا و اروپا به پژوهش می پردازد. آثار او درباره ایران کتابها : فرهنگ، نمایش و ارتباط در ایران

Culture, Performance and Communication in Iran. Tokyo: ICLAA [Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia زبان، پایگاه [ اجتماعی ]، و قدرت در ایران Language, Status, and Power in Iran. Bloomington, IN: IndianaUniversity Press, 1986 مقالات : شیوه های بازیگری و آموزش بازیگران در تعزیه، Acting Styles and Actor Training in Ta’ziyeh. TDR (The Drama Review). Special issue on Ta’ziyeh, Peter Chelkowski, editor. 49(4): 48-60. 2005 [with Mohammad B. Ghaffari] ایران و آمریکا :‌ کشمکش عملی فرهنگ پست مدرن Iran and the U.S.—Postmodern Culture Conflict in Action. Anthropology Quarterly 76 (4) pp. 671-691 (2003) ایران و آمریکا : مطالعه موردی در کشمکش فرهنگ پست مدرن Iran And The United States—A Case Study In Postmodern Culture Conflict,Paper Prepared For Invited Session:“Opening Pandora’s Box: New Directions In Middle Eastern Research” American Anthropological Association Annual Meeting, New Orleans, Louisiana November 20-24, 2002 نمادهای نمایشی و غیرقراردادی بودن نسبی آنها : حضور زنان در تئاتر سنتی ایرانی Performative Symbols and their Relative Non-Arbitrariness: Representing Women in Iranian Traditional Theater in Festschrift for Paul Friedrich, Mary Scoggin, ed. Chicago: University of Chicago Press,2001. [ بخش ] ایران [‌ در کتاب ” کشورها و فرهنگهای آنان “] Iran in Melvin Ember and Carol R. Ember, eds, Countries and Their Cultures. New York: Macmillan. Pp. 1057-1077, 2001. هیجان و صمیمیت در سخن گفتن به زبان فارسی Emotion and Sincerity in Persian Discourse. International Journal of the Sociology of Language. 148 ( 2001): 31-57. هیجان پذیری در استعمال زبان فارسی Affectivity in Persian Language Usage. In Good, Byron, Mary Jo Good and Michael M.J. Fischer, eds., Affect and Healing in Middle Eastern Cultures. Special Issue, Culture Medicine and Psychiatry 11 (4) 403-24, 1988. عرصه ای کامل :‌ توسعه و معنای سنتهای نمایشی عامه پسند در ایران A Full Arena: The Development and Meaning of Popular Performance Traditions in Iran. InBonine, Michael and Nikki Keddie, eds. Modern Iran: The Dialectics of Continuity and Change. Albany: State University of New York Press, 1981 چرا می خندند؟ رویکردی میان کنشی به طنز در تئاتر بدیهه گویانه سنتی ایرانی Why Do They Laugh? An Interactional Approach to Humor in Traditional Iranian Improvisatory Theatre. Journal of American Folklore 94(374): 506-526. (special issue on folk theater. Thomas A. Green, ed.), 1981 ابعاد فرهنگی گردهم آیی های نمایشی در تعزیه ایرانی Cultural Dimensions of Performance Conventions in IranianTa’ziyeh. In Peter J. Chelkowski, ed., Ta’ziyeh: Ritual and Dramain Iran. New York: New York University Press. شأن، شیوه و استراتژی در تعامل ایرانی Status, Style and Strategy in Iranian Interaction. Anthropological Linguistics 8(7): 305-322, 1976 شما می توانید موسیقی را خارح از کشور بسازید اما ….: پویایی شناسی تغییر در سنت موسیقایی ایرانی You Can Take Music Out of the Country, But…: The Dynamics of Change in Iranian Musical Tradition. Asian Music 7(2): 6-20, 1976. پی نوشت ها : آدرس صفحه شخصی دکتر ویلیام بیمن : http://www.brown.edu/Departments/Anthropology/Beeman.html آدرس برای تماس با دکتر ویلیام بیمن: William_Beeman@Brown.edu Department of Anthropology University fo Minnesota 395 HHH Center 301 19th Avenue South Minneapolis, MN 55455 Tel: (612) 624-8990, Office: (612) 625-3400, Fax: (401) 633-6398 برای خواندن زندگینامه بیمن به انگلیسی و تعداد زیادی از مقالات او در اینجا کلیک کنید. دوشنبه، ۸ مرداد ۱۳۸۶ تاریخ انسان‌شناسی