انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسان متخصص ایران ( ۳۶ ): جواد صفی نژاد

استاد جو‌اد صفی‌نژ‌اد در نهم‌شهریور ۱۳۰۸شمسی در شهر ر‌ی‌متولد شد. نیاکان‌‌او ‌از لر‌ها‌ی‌بختیار‌ی‌بودند. ‌او در شهر ر‌ی‌تحصیلات‌خود به‌پایان‌رسانید و به‌‌اخذ دیپلم‌موفق‌شد. در سال‌۱۳۳۲ در رشته‌تاریخ‌و جغر‌افی‌د‌انشگاه‌تهر‌ان‌پذیرفته‌شد و در سال‌۱۳۳۶ درجه‌لیسانس‌ر‌ا دریافت‌کرد و ‌از ‌آنجا که‌‌استعد‌اد و پشتکار چشمگیر‌ی‌‌از خود نشان‌د‌اده‌بود، تعهد دبیر‌ی‌خود ر‌ا لغو کرد و به‌ر‌ا‌هنمایی‌دکتر گنجی‌در د‌انشکده‌‌ادبیات‌د‌انشگاه‌تهر‌ان‌‌استخد‌ام‌شد.

از سال ۱۳۳۷ همکاری خود را با موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران آغاز کرد. او ابتدا در گروه جامعه شناسی شهری و سپس مطالعات روستایی این موسسه مشغول به کار شد. در سا ل۱۳۴۰ بود که کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم اجتماعی با ارائه پایان نامه ای درباره اماکن مقدسه شهرری دریافت داشت. در سال‌۱۳۴۵ به‌مناسبت‌گسترش‌روز‌افزون‌بخش‌مطالعات‌روستایی‌، بخش‌مطالعات‌‌عشایر‌ی‌‌از ‌آن‌جد‌ا شد و صفی‌نژ‌اد به‌‌اتفاق‌دو تن‌‌از ‌همکار‌انش‌به‌سرپرستی‌دکتر نادر ‌افشار نادر‌ی‌بخش‌مطالعات‌و تحقیقات‌‌عشایر‌ی‌ر‌ا مستقلا” پایه‌گذ‌ار‌ی‌کردند. با ‌آ‌غاز ‌این‌کار بخش‌مطالعه‌مید‌انی‌گروه‌به‌قلمرو ترکمن‌‌ها و سپس‌ مناطق‌‌ عشایرنشین‌ شا‌هسون‌ گسترش‌ یافت‌. ‌از سال‌۱۳۴۶ پژو‌هش‌‌ها‌ی‌‌عشایر‌ی‌استاد صفی‌نژ‌اد در قلمرو کهگیلویه‌و به‌خصوص‌بویر‌احمد ‌آ‌غاز گردید که تا به امروز ادامه دارد. ‌ایشان در سال‌۱۳۷۰(۱۹۹۱) به مدت یک سال به همکاری با موسسه شرق شناسی دانشگاه مونیخ/آلمان در بخش ایران شناسی پرداخت و‌در د‌انشگاه‌مونیخ‌تدریس‌کرد.

اصل‌‌این‌‌امر ‌اثر‌ی‌‌است‌با ‌همکار‌ی‌‌آقا‌ی‌کامر‌ان‌‌هاشمی‌که‌مجمو‌عه‌‌ا‌ی‌‌از ۶۰ سند تاریخی‌‌از کشاورز‌ی‌سنتی‌‌ایر‌ان را شامل می شود‌. ایشان در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۴ با پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی و سازمان مسکن انقلاب اسلامی به همکاری پرداخت. استاد صفی نژاد در کنار تحقیقات و پژوهش های فراوان خود، مدرسی بزرگ نیز بوده است. او در طی چند دهه تدریس در دانشگاههای مختلف، و به طور ویژه دانشگاه تهران، شاگردان فراوانی نیز تربیت کرده است. استاد صفی نژاد تاکنون به تدریس دروسی چون مبانی جغرافیای انسانی ، جامعه‌شناسی ایلات و عشایر ، مردم‌شناسی ایران با تکیه بر ایلات و عشایر ، زمینه‌ها و شیوه‌های همیاری، مسائل کوچ نشینی ، انسان و محیط، منابع و ماخذ جغرافیا و نظام های آبیاری در ایران به طور عمده در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشکده ادبیات و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه جغرافیای دانشگاه تهران و نیز دانشگاه علامه طباطبایی به تدریس پرداخته است. استاد صفی نژاد در سال های اولیه دهه اخیر به افتخار بازنشستگی نائل آمد. از فعالیت های پژوهشی استاد صفی نژاد در طی این سال ها می توان به مطالعات میدانی در میان ترکمن ها و شاهسون ها و مناطقی از کهگیلویه و بویراحمد، سبزی کاری و سبزی کاران شهرری، پیشینه جغرافیایی و تاریخی شمال خراسان، انجام منوگرافی متعدد، کار بر روی موضوعاتی چون قنات، بنه، نظام های زراعی، نظام های آبیاری و اسناد عشایری در ایران اشاره کرد. ایشان در زمینه های فوق جز متخصصین منحصر به فرد به شمار می رود. استاد صفی نژاد درباره علاقه خود به تحقیق درباره ایران می گوید: « همه آثار من، تحقیقی است و در حوزه وطن عزیز ما ایران است. من جز راجع به مناطق روستایی و عشایری، وارد حوزه های دیگر نشدم. در کتابخانه شخصی من، ۹۰% از آثار متعلق به پژوهش های ملی است. اگر بشنوم در دره گز کتابی راجع به دره گز چاپ شده می روم آن را تهیه می کنم. این قدر علاقه مندم که کتابهای مربوط به مناطق مختلف کشور را داشته باشم» منابع زتدگی نامه: ۱ – ‌استاد صفی‌نژ‌اد، ‌الگویی‌‌از ‌علاقه‌به‌پژو‌هش‌، خبرنامه‌فر‌هنگ‌و پژو‌هش‌، شماره‌۶، ۱۳ ‌اسفند ۷۵، ص ۲-۳ ۲ – امروز با جواد صفی نژاد، روزنامه ایران، ۲۳ مهر ۱۳۸۱، شماره ۲۲۷۱ ۳ – http://anthropology.ir/node/86 آثار ایشان درباره ایران : کتاب : ( به ترتیب زمان انتشار) ۱- م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ده‌طال‍ب‌آب‍اد، ت‍ه‍ران، ‌ان‍ت‍ش‍ارات‌م‍وس‍س‍ه‌م‍طال‍ع‍ات‌و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ی‍ازده +۵۳۲ ص‌. م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار ۲ – (با نادر افشار نادری، عزیز رخش خورشید، حسن پارسا، هوشنگ کشاورز) اطلس ایلات کهگیلویه برای سازمان عمران کهگیلویه، تهران : دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، گروه عشایری , شهریور ۱۳۴۷، هفت + ۲۲۳ ص . مجدول . نمودارها. نقشه ها. ۳- ( با نادر افشار نادری، و هوشنگ کشاورز)، سوق طیبی از مجموعه مونوگرافی های کهگیلویه، تهران، دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، گروه عشایری، ۱۳۴۷، ۵۶ ص ۴- بررسی اقتصادی و اجتماعی سی سخت بویر احمد ( از مجموعه مونوگرافی های کهگیلویه)، گزارش شماره ۱۲، دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، گروه عشایری، ۱۲۰ ص، شهریور ۱۳۴۷ ۵- واحدهای اندازه‌گیری در روستاهای ایران، همراه با حسین ملک، تهران ، دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، ۱۳۴۹، ۹۵ صفحه ، جدول ، نقشه ۶- بنه، [تهران] : دانشگاه تهران – موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ـ بخش تحقیقات انسان شناسی,[۱۳۵۱] ، ۱۵۵ ص ، نقشه ها، مجدول، نمودار؛ ویرایش جدیدی از این کتاب در سال ۱۳۵۳ با نام «بنه: نظام های تولید زراعی جمعی ، قبل و بعداز اصلاحات ارضی» در تهران توسط انتشارات توس در دوازده + ۲۷۲ + ۳ ص. و همراه با جدول، نمودار و نقشه به چاپ رسید. این کتاب باردیگر در سال ۱۳۶۸ توسط انتشارات امیرکبیر در ۵۸۴ صفحه با عنوان « ب‍ن‍ه‌: ن‍ظام‍ه‍ای‌زراعتی‌س‍ن‍تی‌در ایران» به چاپ رسید. ۷- خان نامه، تحقیق درعشایر کهگیلویه و بویراحمد ( در دوره خان خانی)، مجله دانشکده، نشریه مرکزی دانشگاه تهران ( فرهنگ و علوم انسانی)، سال اول، شماره ۲، ۱۳۵۵ ۸- غارت: درآمد مستمر خان در دوره خان خانی، مجله دانشکده، نشریه مرکزی دانشگاه تهران ( فرهنگ و علوم انسانی)، سال دوم، شماره ۶، ۱۳۵۵ ۹ – اسناد بنه ها، تهران، دانشگاه تهران : دانشکده علوم اجتماعی وتعاون، ۲۵۳۶ [۱۳۵۶]، جدول جلد اول این کتاب اسنادبنه های شهرری ( غار و فشاپویه ) را مورد بررسی قرار می دهد. ۱۰ – نظامهای‌آبیاری‌سنتی‌در ایران‌، تهران‌، دانشکده‌علوم‌اجتماعی‌و تعاون‌، موسسه‌مطالعات‌و تحقیقات‌اجتماعی‌، ‏۹‌‏۵‌‏۳‌‏۱‌، سه‌، ‏۲‌‏۸‌‏۲‌ص‌. مصور، جدول‌، عکس‌، نمودار. این کتاب در سال ۱۳۶۸ با تغییراتی در دو جلد در مشهد توسط موسسه‌چاپ‌و انتشارات‌آستان‌قدس‌رضوی‌، ‏به چاپ رسید. ۱۱ – شناسنامه جامعه عشایری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جزوه درسی مربوط به درس مردم شناسی عشایر ایران، ۹۴ ص، ۱۳۶۱ ۱۲ – ( با شاهرخ ترغیبی و هیبت الله غفاری) تعاونی های عشایری سررود بویراحمد علیا، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، گروه تحقیقات عشایری، ۱۵۷ص، اردیبهشت ۱۳۶۳ ۱۳ – مردم شناسی ایران با تکیه بر ایلات و عشایر، جزوه درسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی، جدول ، نقشه ، نمودار، ۲۴۲ ص، ۱۳۶۴ ۱۴ – عشایر مرکزی‌ایران، تهران‌: امیرکبیر، ‏۸‌‏۶‌‏۳‌‏۱‌، بیست‌و سه‌+ ‏۶‌‏۳‌‏۷‌ص‌.، مصور، نقشه‌، جدول‌، عکس‌این کتاب در فصلنامه مطالعات ملی: عشایر و هویت ایرانی، شماره‌۱۷، ۱۳۸۳، ص‌۲۲۱ – ۲۳۸ مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۵ – م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ب‍ر دو روزن‍ام‍ه‌ش‍رف‌و ش‍راف‍ت، ن‍گ‍ارش‌ج‍واد ص‍ف‍ی‌ن‍ژاد؛ به خ‍ط غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، ‏ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را: (ی‍س‍اول‍ی‌)، ۱۳۶۸ ۱۶ – آبیاری در روستاهای بیابانی کاشان ، آبیاری سنتی در کاشان ، گل و گلاب در کاشان، به همراه حسین دستمالچی،مسعود مهدوی، تهران: دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران، ۱۳۶۸، ۱۰۴ صفحه،تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه ۱۷ – ( با اب‍ره‍ارد ک‍روگ‍ر) ک‍ش‍اورزی‌س‍ن‍ت‍ی‌ای‍ران‌ب‍راس‍اس‌اس‍ن‍اد ج‍ن‍وب‌ت‍ه‍ران‌(دروان‌ق‍اج‍اری‍ه‌) ، ‏ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌س‍ح‍اب‌، ۱۳۷۵، ‏،۱۱۷‎ + ،‎ xii‬ص‌.ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار ۱۸ – ( با شاهرخ ترغیبی و علی پاینده ) مجموعه تفضیلی مآخذ عشایر ایران، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۶ ۱۹ – ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌و ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌اس‍ن‍اد روس‍ت‍ای‍ی‌و ع‍ش‍ای‍ری‌ای‍ران‌(م‍ت‍ن‍ی‌در ش‍ن‍اخ‍ت‌روس‍ت‍اه‍ا و م‍زارع‌)، ‏ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌م‍ی‍راث‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ک‍ش‍ور، م‍دی‍ری‍ت‌پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌: آت‍ی‍ه‌، ۱۳۷۷، ۲ جلد. (ب‍ی‍س‍ت‌و پ‍ن‍ج‌، ۱۰۶۲ ص‌)م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار. ‏جلد اول این کتاب شامل دو کتاب است : ک‍ت‍اب‌اول‌: ولای‍ت‌ت‍رب‍ی‍ت‌ح‍ی‍دری‍ه‌(۱۲۹۶ ه‍.ق‌). ص‌. [۳] – ۱۳۲، ک‍ت‍اب‌دوم‌: س‍رش‍م‍اری‌ولای‍ت‌طب‍س‌(۱۲۹۸ ه‍.ق‌). ص‌. [۱۳۵] – ۴۷۸ . جلد دوم کتاب نیز دارای دو کتاب است: ک‍ت‍اب‌س‍وم‌: طوم‍ار دش‍م‍ن‌زی‍اری‌. ص‌. [۴۸۹] – ۶۶۲، ک‍ت‍اب‌چ‍ه‍ارم‌: اس‍ن‍اد زراع‍ی‌ورام‍ی‍ن‌. ص‌. ۱۰۶۲ – ۶۹۰ ۲۰ – م‍ب‍انی‌ج‍غ‍رافیای‌ان‍س‍انی‌، ‏ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌و چ‍اپ‌، ۱۳۷۸، ‏ب‍ی‍س‍ت‌و یک + ۳۹۵ ص‌. م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌. ( چاپ اول این کتاب سال ها قبل منتشر شده بود ) ۲۱- سد زیرزمینی قنات و زوان- میممه اصفهان، به همراه بیژن دادرس، ‏تهران: وزارت نیرو، موسسه گنجینه ملی آب ایران، ‏ ‏۱۳۷۹، ‏‏ ‏[۲۵۱]ص، مصور(بخشی رنگی)، جدول، نمودار، نمونه. این کتاب به مناسبت اولین همایش بین‌المللی قنات که در ۲۲-۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۹ در یزد برگزار شد، منتشر گردید و در ک‍ت‍اب‌م‍اه‌ه‍ن‍ر، شماره‌۵۷- ۵۸، خ‍رداد و ت‍ی‍ر ۱۳۸۲، ص‌۷۳ مورد نقد و بررسی قرار گرفت. ۲۲ – واژه‌ن‍ام‍ه‌ق‍ن‍ات، همراه با ع‍ب‍دال‍وح‍ی‍د آغ‍اس‍ی‌، ی‍زد: ش‍رک‍ت‌س‍ه‍ام‍ی‌آب‌م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ی‍زد، ۱۳۷۹، ‏۱۱۴ ص‌. م‍ص‍ور، ج‍دول‌‏ای‍ن‌ک‍ت‍اب‌ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌اول‍ی‍ن‌ه‍م‍ای‍ش‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ق‍ن‍ات‌که در ۱۹ – ۲۲ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌۱۳۷۹ در ی‍زد برگزار شد، منتشر گردید. کتاب حاضر در ک‍ت‍اب‌م‍اه‌ه‍ن‍ر، شماره‌۵۷- ۵۸، خ‍رداد و ت‍ی‍ر ۱۳۸۲، ص‌۱۱ مورد بررسی قرار گرفت. ۲۳ – ل‍ره‍ای‌ای‍ران‌ل‍ر ب‍زرگ‌، ل‍ر ک‍وچ‍ک، ‌‏ت‍ه‍ران‌: آت‍ی‍ه‌، ۱۳۸۰، ‏۷۴۲ ص‌. م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار ۲۴ – پ‍ه‍ن‍ه‌ج‍ه‍ان‌: [ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ک‍ت‍اب‌ح‍دود ال‍ع‍ال‍م‌م‍ن‌ال‍م‍ش‍رق‌ال‍ی‌ال‍م‍غ‍رب‌از ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ای‌ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ق‍رن‌چ‍ه‍ارم‌ه‍ج‍ری، زی‍رن‍ظر اک‍ب‍ر ای‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍خ‍ت‍ارپ‍ور؛ ‏ت‍ه‍ران‌: اه‍ل‌ق‍ل‍م‌، ۱۳۸۱، ‏۱۴۳ ص‌. م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌این کتاب در ک‍ت‍اب‌م‍اه‌ت‍اری‍خ‌و ج‍غ‍راف‍ی‍ا، شماره‌۷۵- ۷۶، دی‌و ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۸۲، ص‌۱۴۴ مورد برسی قرار گرفته است. ۲۵ – ج‍ه‍ان‌ن‍ام‍ه، ‌‏ت‍ه‍ران‌: اه‍ل‌ق‍ل‍م‌، ۱۳۸۱، ۱۶۱ ص‌. م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌ای‍ن‌ک‍ت‍اب‌ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ک‍ت‍اب‌ج‍ه‍ان‌ن‍ام‍ه‌اث‍ر م‍ح‍م‍دب‍ن‌ن‍ج‍ی‍ب‌ب‍ک‍ران‌م‍ی‌ب‍اش‍د. کتاب حاضر در م‍اه‌ت‍اری‍خ‌و ج‍غ‍راف‍ی‍ا، ش‌۷۵-۷۶، دی‌و ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۸۲، ص‌۱۴۱ مورد بررسی قرار گرفته است. ‏ ۲۶ – ک‍ه‍ن‌ش‍ه‍ره‍ا [ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ک‍ت‍اب‌م‍س‍ال‍ک‌ال‍م‍م‍ال‍ک‌اث‍ر اب‍واس‍ح‍اق‌اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ن‌م‍ح‍م‍د ف‍ارس‍ی‌اص‍طخ‍ری‌]، ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ج‍واد ص‍ف‍ی‌ن‍ژاد؛ زی‍رن‍ظر اک‍ب‍ر ای‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍خ‍ت‍ارپ‍ور؛ ‏ت‍ه‍ران‌: اه‍ل‌ق‍ل‍م‌، ۱۳۸۲، ‏ ۱۴۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار ۲۷ – س‍ف‍ره‍ای‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌س‍ی‍راف‍ی‌از خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌ت‍ا چ‍ی‍ن، ‌‏ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌م‍طال‍ع‍ات‌ت‍اری‍خ‌م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌، ۱۳۸۳، ‏[۵۲]، ۳۰ص. ،مصور، نقشه ‏۲۸ – گ‍او چ‍اه‍ه‍ای‌ف‍ارس‌ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ب‍ر گ‍او چ‍اه‍ه‍ای‌ج‍ه‍رم، ‏ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ن‍ی‍رو، م‍وس‍س‍ه‌گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌م‍ل‍ی‌آب‌ای‍ران‌، ۱۳۸۳، ‏[۴۵] ص‌. م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌(رن‍گ‍ی‌) ۲۹ – ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌و ت‍ف‍س‍ی‍ر طوم‍ار و آب‍ی‍اری‌ق‍رن‌ه‍ش‍ت‍م‌ش‍ه‍ر ق‍زوی‍ن، ‏ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ن‍ی‍رو: م‍وس‍س‍ه‌گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌م‍ل‍ی‌آب‌ای‍ران‌، ۱۳۸۳، ‏۱۷۷ ص‌. م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌۳۰ – نظام سنتی آبیاری در نائین، تهران، کمیته ملی آبیاری و زه کشی، ۵۹۴ ص، ۱۳۸۴ این کتاب درمصاحبه‌امیرهوشنگ انوری با نولف تحت عنوان «آبنامه‌ها راز قنات‌ها را فاش می‌کنند: گفتگو با دکتر جواد صفی‌نژاد درباره کتاب نظام‌های آبیاری در نایین، » منتشره در کتاب هفته ،دوره جدید، شماره ۵۰ ، ۸ مهر ۱۳۸۵:، ص ۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. ۳۱- نان سنگک: مطالعه‌ای مردم شناختی، مولف داود روغنی، به گردآوری جواد صفی نژاد، تهران: اختران، ۱۳۸۵، ۲۱۶ ص، مصور (رنگی)، نقشه این کتاب در مقاله ای با عنوان « سفر ۳۰ ساله کتاب نان سنگک : نگاهی به کتاب خاطرات شاطر داوود روغنی » نوشته غلامرضا معصومی منتشره در روزنامه جام‌جم ، ۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ص ۱۲ مورد بررسی قرار گرفت. ۳۲ – کوششی در آموزش خط سیاق، ‏تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: بنیاد ایران‌شناسی، ۱۳۸۶، ‏۳۲۴ ص. ۳۳ – وصف خلیج‌فارس در نقشه‌های تاریخی، همراه با محمدحسن گنجی، محمدباقر وثوقی و با همکاری فاطمه فریدی‌مجید امیر هوشنگ انوری ؛ مقدمه، تدوین و بازبینی نهایی حسن حبیبی، ‏تهران: بنیاد ایران‌شناسی، ۱۳۸۶. ‏۳۴ – جمعیت و شناسنامه ایلات کهگیلویه (بخش بویراحمد علیا ، سفلی و گرلیه) ( مشخصات کتابشناختی این اثر به دست نیامد )‏ مقاله : ۱ – جمعیت عشایر ایران از ۱۱۲۸ تا ۱۲۲۰ ه. ق. عهد شاه سلطان حسین – فتح علی شاه، مجموعه مقالات سمینار جغرافی، شماره ۴، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی ۲ – مطالعه‌ای پیرامون تغییر مدار گردش آب و اثرات اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن ، مشهد، آستان قدس رضوی، موسسه پژوهش‌های اسلامی گروه جغرافیائی،۱۳۶۴، این مقاله در اولین سمینار سراسری جغرافیائی جمهوری اسلامی ایران که در ۲۰-۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۴ در مشهد برگزار شد، ارائه گردید. ۳ – مطالعه‌‌ا‌ی‌پیر‌امون‌تغییر مد‌ار گردش‌‌آب‌و ‌اثر‌ات‌‌اقتصاد‌ی‌و ‌اجتما‌عی‌حاصل‌‌از ‌آن‌، در “مجمو‌عه‌مقالات‌سمینار جغر‌افی‌”. به‌کوشش‌محمد حسین‌پاپلی‌یزد‌ی‌. تهر‌ان‌: بنیاد پژو‌هشها‌ی‌‌اسلامی‌‌آستان‌قدس‌رضو‌ی‌، ۱۳۶۵، ج‌۱، ص‌۱۸۹-۲۱۲ ۴ – بررسی وضعیت کوچ و عشایر کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، شماره ۱، زمستان ۱۳۶۶ ۵ – اقتصاد و کشاورزی عشایر ایران، فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، قسمت اول، بهار ۱۳۶۷، ۱۴ ص، قسمت دوم تابستان ۱۳۶۷، ۱۷ ص. ۶ – عشایر، اسکان، مسکن، مجموعه مقالات سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران، جلد دوم،. تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، ۱۳۷۳. ۷۳۵ ص.، ص ۳۹۴-۳۸۳ این مقاله در سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران که در ۱۳-۱۱ مهر ۱۳۷۳ در تهران برگزار شد، ارائه گردید. ۷ – ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌چ‍اپ‌س‍ن‍گ‍ی‌، ‏م‍ی‍راث‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، شماره‌۱۴، زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۷۴، ص‌۲۴ ـ ۳۰. ‏ ۸ – ک‍وچ‍ی‌ه‍ای‌ای‍ران، پ‍ی‍ام‌ی‍ون‍س‍ک‍و، س‍ال‌۲۶، شماره‌۲۹۴، ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۷۴، ص‌۸ ـ ۹ ، ۳۵. ۹ – مدیریت منابع آب در حاشیه کویر اشنیان، مرزبان دشت‌آباد در مقابل هجوم کویر، مجموعه مقالات دومین همایش ملی بیابان‌زایی و روشهای مختلف بیابان‌زدایی،. تهران، معاونت آموزش و تحقیقات (مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع) سازمان جنگل‌ها و مراتع، معاونت آبخیزداری، معاونت ترویج و مشارکت مردمی، وزارت جهاد سازندگی، ۱۳۷۵. ص ۴۰۹. این مقاله در دومین همایش ملی بیابان‌زایی و روشهای مختلف بیابان‌زدایی که در شهریور ۱۳۷۵ در تهران برگزار شد، ارائه گردید. ۱۰ – دو قنات از قنات های اردستان ارونه و مون، مجموعه مقالات قنات، جلد دوم. ۶۸۴ص.. یزد: -، ۱۳۷۹. ص. ۵۶۱ تـا ۵۸۴.، این مقاله در اولین همایش بین المللی قنات، در سال ۱۳۷۹ در یزد ارائه شد. ۱۱ – شگفتی های قنات های ایران، مجموعه مقالات قنات، جلد اول. ۳۴۶ص. یزد:?، ۱۳۷۹. ص. ۵۹ – ۸۰. این مقاله در اولین همایش بین المللی قنات، در سال ۱۳۷۹ در یزد ارائه شد. ۱۲ – م‍ع‍دن‌ن‍م‍ک‌طال‍ق‍ان، همراه با رضا اح‍س‍ان‍ی‌، ن‍م‍ای‍ه‌پ‍ژوه‍ش‌، شماره‌۱۳ و ۱۴، ب‍ه‍ار، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۷۹، ص‌۱۰۸ – ۱۱۷. ۱۳ – ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌اس‍ن‍اد ت‍ق‍س‍ی‍م‌م‍ح‍ص‍ول‌زراع‍ی‌در س‍ردس‍ی‍ر ای‍ل‌ق‍ش‍ق‍ای‍ی ، ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌، س‍ال‌۱، شماره‌۱، ب‍ه‍ار، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۰، ص‌۱۳ – ۳۴. ۱۴ – شیوه های اخذ مالیات در مناطقی از عشایر لرنشین ایران، نامه انسان شناسی بهار و تابستان ۱۳۸۱; ۱(۱):۱۷-۳۱. ۱۵ – سفر به دیار بختیاری، کریمی (نقد کتاب)، نامه انسان شناسی بهار و تابستان ۱۳۸۱; ۱(۱):۱۹۵-۱۹۷. ۱۶ – فرهنگ یاریگری در ایران، درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون؛ جلد اول: یاریگری سنتی در آبیاری و کشتکاری (نقد کتاب)، نامه انسان شناسی پاییز و زمستان ۱۳۸۱; ۱(۲):۱۹۳-۱۹۸. ۱۷ – کتابچه سیاحت نامه بلوچستان، نامه انسان شناسی پاییز و زمستان ۱۳۸۲; ۲(۴):۲۳۱-۲۴۱. ۱۸ – وی‍ژگ‍ی‌ق‍ن‍ات‍ه‍ای‌ای‍ران، ‏ک‍ت‍اب‌م‍اه‌ه‍ن‍ر، شماره ۵۷ و ۵۸، خ‍رداد و ت‍ی‍ر ۱۳۸۲، ص‌۱۲ – ۱۸. ۱۹ – ساختار اجتماعی عشایر ایران، فصلنامه مطالعات ملی ۱۳۸۳; ۵(۱ (۱۷)):۴۳-۸۴. ۲۰ – طایفه میر در گذر تاریخ (نقد کتاب)، نامه انسان شناسی بهار و تابستان ۱۳۸۳; ۳(۵):۲۳۱-۲۴۷. ۲۱ – تاریخ آب و آبیاری در ایران، ماهنامه آب، شماره ۵، خرداد ۱۳۸۳، ص ۳ ۲۲ – س‍اخ‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ع‍ش‍ای‍ر ای‍ران، ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌م‍طال‍ع‍ات‌م‍ل‍ی‌، شماره‌۱۷،۱۳۸۳، ص‌۴۳ – ۸۴. ‏ ۲۳ – آب سنجی، دائره المعارف بزرگ اسلامی، نظر کاظم‌موسو‌ی‌بجنورد‌ی‌. تهر‌ان‌: مرکز د‌ایره‌المعارف‌بزرگ‌‌اسلامی، جلد ا ۲۴ – تعاونیهای کهن (علل تشکیل تعاونیهای کهن در رابطه با اقلیم ایران) ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۲۵ – قنات در ایران ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۲۶ – تعاونیهای تولید زراعی در ایران (هراسه در کشکوئیه بافت ) ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۲۷ – نظامهای تولید جمعی سنتی زراعی ، مسئولیت و تنگناها ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۲۸ – سنجش زمان در آبیاری سنتی قبل از رواج ساعت ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۲۹ – سلیمان تاجر سیرانی (نوآوریهای خلیج فارس تا دریای چین) قرن سوم ه.ق ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۳۰ – مشتا : جذر و مد و ماهی‌گیری سنتی در بندرعباس ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۳۱ – عشایر و کوچ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۳۲ – بوکن : سکونتگاه مقنیان یزدی ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۳۳ – ساخت سنتی در عشایر ایران ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۳۴ – آبیاری سنتی در کاشان( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۳۵ – مسلمین و خط زمان( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۳۶ – آبیاری سنتی در روستای شمسی رستاق (بخش اشکذر) یزد ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) ۳۷ – بندر قنات (سری نهفته در دل خاک ) ( مشخصات کتاشسناسی این اثر به دست نیامد ) طرح های تحقیقاتی : ۱ – انسان، محیط، دانش (آسمان) در استان یزد، طرح کاربردی، اجرا شده در سال ۱۳۷۳، موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیریت پژوهشهای مردم‌شناسی، در این تحقیق بررسی رابطهء انسان با محیط زیست و دریافتهای او در موضوعات مختلف . دانسته‌های انسان در رابطه با آسمان در استان یزد گردآوری و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت . ۲ – ولایت تربت حیدریه، متنی در شناخت روستاها و مزارع (۱۲۹۶ هجری قمری)، طرح کاربردی، اجرا شده در سال ۱۳۷۴، موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیریت پژوهشهای باستان‌شناسی، برای آشنایی با تاریخ و جغرافیای مناطق مختلف ایران، تحقیق مذکور اطلاعاتی را در مورد جمعیت روستاها، مزارع و ایلات ولایت تربت حیدریه ارائه می‌کند و از چهار قسمت مشخص به شرح: .۱ شهر تربت حیدریه و مزارع اطراف .۲ بلوکات واقع در گرمسیر ولایت .۳ بلوکات واقع در سردسیر ولایت . ایلات و اکراد ولایت تربت ، تشکیل شده است . هر یک از قسمت‌های چهارگانه فوق دارای تقسیمات درونی کوچکتری است (ولایت ، بلد، بلوک ، قربه، و مزرعه) که دربردارنده شناخت محلی، تعداد خانوارها و ترکیب جمعیتی می‌باشند. اطلاعات منحصر این تحقیق عبارتند از آگاهی‌هایی درباره صحراهای روستای مهنه (بنه‌ها)، ایلات اطراف تربت حیدریه و ترکیب جمعیتی دهات ، شیوه تحریر ارقام جمعیتی، که همه با خط سیاق نوشته شده است و سه جدول ضمیمه جداولی می‌باشند که برای آشنایی و شناخت تحریر این ارقام آورده شده است . خط سیاقی به کار رفته در این تحقیق برای شمارش واحدهای مسکونی یا تعداد خانوارهای گروههای مختلف ساکن در ده است که ((باب )) نامیده شده است ، ضمنا گاهی به جای باب ((خانوار)) آمده است . ۳ – تحلیل اسناد خالصه نظام زراعی سنتی ورامین بین سالهای ۱۲۹۰-۱۳۱۰ هجری قمری، تحلیلی از مجمع عشایری دهدشت براساس سند دشمن زیاری منطقه کهکیلویه، طرح کاربردی، پایان یافته در سال ۱۳۷۲، به همراه علی پاینده، موجود در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، بخاطر منسوخ شدن خط سیاق و سیاق‌نویسی از حدود سالهای ۱۳۰۸ به بعد خواندن اعداد و ارقام بسیاری از اسناد موجود در این زمینه با دشواری مواجه گردید، از این رو در این تحقیق به جهت احیاء اسنادی که به خط سیاق نوشته شده، تعداد ۵۳ سند خالصه نظام زراعی سنتی ورامین متعلق به سالهای ۱۲۹۰ تا ۱۳۱۰ هجری قمری با روش مطالعه اسنادی، خوانده شده است که همگی آنها نیز مربوط به دهات خالصه ورامین است (در دوران قاجار به مناسبت اطلاعی که از حاصلخیزی دهات ، ورامین در افوه بود، اغلب آنها را اداره خالصه در اختیار گرفته بود) این تحقیق باعث می‌شود که این اسناد با تحریر امروزی در اختیار علاقه‌مندان و همگان قرار گیرد تا قادر باشند راجع به گذشته، شیوه زندگی، کشت و برداشت در این روستاها اظهار نظر نمایند. ۴ – مال – تجمع‌های سکونتی عشایر ، نمونه بختیاری ، بویراحمدی ، ممسنی، اجرا شده در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱، موجود در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با مسئولیت جواد صفی نژاد و به همراهی بیژن افسر کشمیری و شاهرخ ترغیبی، تعیین و شناسائی آخرین شکل تجمع‌های سکونتی در عشایر کوچ‌رو به همراه یک پیشنهاد جهت اسکان دوجا مکانی ۵ – بازخوانی ، مطالعه ، تفسیر سند دشمن زیاری، طرح بنیادی اجرا شده در سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱، به همراه علی پاینده، موجود در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، شناختی از جامعه عشایری دشمن زیاری در حدود ۵ˆ۳ قرن قبل از نظر قشربندی اجتماعی ، ساخت سنتی مسائل کشاورزی ، شیوه زندگی و شناخت از مالکیت آن زمان. ۶ – پژوهشی در تعاونی‌های عشایری کهکیلویه و بویراحمد ( سررود بویراحمد علیا )، طرح بنیادی، اجرا شده در سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳، موجود در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ازآنجاکه انجام هربرنامه اقتصادی – اجتماعی (خدمات تعاونی ) دربین عشایرکوچ‌رو نیاز به شناخت جامعی ازروابط سنتی واقتصاد بومی جامعه عشایری دارد وبدست آوردن اصولی که زمینه ای باشد جهت استقرار تعاونیهای جدید عشایری هدف اساسی این طرح است . ۷ – سرشماری ولایت طبس، مسئول طرح کاربردی اجرا شده در سال ۱۳۷۴، موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی کشور، بخش مردم‌شناسی، این پژوهش جزو نخستین آمار نامه‌هایی است که طی سده گذشته در ایران تهیه شده و شامل اطلاعات گسترده‌ای درباره فرهنگ منطقه آمارگیری شده (طبس ) است و تحلیل مردم‌شناختی اطلاعات فراهم آمده در این سند، روشنی‌های بسیار بر مسائل فرهنگی منطقه می‌تاباند. ۸ – ابزار کار سنتی در عشایر مرکزی ایران ( مشخصات این طرح به دست نیامد ) ۹ – بازخوانی مطالعه و تفسیر سند دشمن زیادی (در استان کهگیلویه و بویراحمد) ( مشخصات این طرح به دست نیامد ) ۱۰ – تحلیل اسناد خالصه نظام زراعی سنتی ورامین (بین سالهای ۱۳۱۰ – ۱۲۹۰ ه.ق) ( مشخصات این طرح به دست نیامد ) ۱۱ – رده‌های قومی استان کهگیلویه و بویراحمد (بهمنی و طیبی گرمسیری) ( مشخصات این طرح به دست نیامد ) ۱۲ – طرح مطالعه اجتماعی اقتصادی شرکت‌های سهامی زراعی (قصر شیرین و گلپایگان) ( مشخصات این طرح به دست نیامد ) ۱۳ – طرح مطالعه جامع اجتماعی ایلات کهگیلویه ( مشخصات این طرح به دست نیامد ) نگارش مقدمه : (پ‍ی‍ش‍گ‍ف‍ت‍ار و پ‍ی‍ش‌ف‍ص‍ل) س‍ی‍م‍ای‌اس‍ت‍ان‌س‍م‍ن‍ان‌، ن‍گ‍ارش‌، گ‍ردآوری‌و ت‍دوی‍ن‌ع‍ل‍ی‌ب‍ن‍ی‌اس‍دی‌؛ س‍م‍ن‍ان‌: اس‍ت‍ان‍داری‌س‍م‍ن‍ان‌، دف‍ت‍ر ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌و ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌، ۱۳۷۴، ۳ جلد، .م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌ کوچندگان سرزمین خورشید درخشان (درآمدی به شناخت ایل الیکایی گرمسار)، نوشته علیرضا شاه حسینی،‌تهران : نقش بیان، ۱۳۸۲، ۱۹۹ ص، مصور، جدول، نمودار، نقشه، س‍ف‍رن‍ام‍ه‌م‍م‍س‍ن‍ی‌: ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ی‍ادداش‍ت‌و اس‍ن‍اد دوره‌ق‍اج‍اری‍ه، ت‍ال‍ی‍ف‌م‍ی‍رزا ف‍ت‍اح‌خ‍ان‌گ‍رم‍رودی‌؛ ب‍س‍ع‍ی‌و ک‍وش‍ش‌ف‍ت‍ح‌ال‍دی‍ن‌ف‍ت‍اح‍ی‌، ‏ت‍ه‍ران‌: م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ۱۳۷۰، ‏۳۵۱ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار تاریخ بختیاری: خلاصه الاعصار فی تاریخ البختیار ، نوشته عبدالحسین خان سپهر، تهران، چاپ به صورت افست، ۱۳۶۱ ‏ ‏همکاری : ‏ ف‍ه‍رس‍ت‌م‍ق‍الات‌ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌گ‍ن‍ج‍ی‌؛ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ج‍واد ص‍ف‍ی‌ن‍ژاد، ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌، – ۱۳۴۱ ‏ سرپرستی : منابع و مآخذ عشایر ایران به فارسی، به کوشش دبیرخانه شورای عالی عشایر ایران، گروه تحقیقات عشایر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، انتشارات عشایری، ۱۳۶۶ راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان : ۱ – یوسفی، جلال، دانش بومی استفاده از بلوط در شهرستان ممسنی،به راهنمایی: مصطفی ازکیا؛ استاد مشاور: جواد صفی نژاد، ۲۰۲ ص، پایان نامهکارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه توسعه روستایی، ۱۳۸۳. ۲ – صلاحی اصفهانی، گیتی، آب و آبیاری در توسعه پایداری روستائی ایران مرکزی مورد: محدوده روستایی اخترآباد -حکیم‌آباد، استاد راهنما: عباس سعیدی، محمد حسن ضیاء توانا؛ استاد مشاور: جواد صفی‌نژاد، مصطفی مومنی، پایان نامه دکترای تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده علوم زمین، ۱۳۸۵. ۳ – زمانیان فر، زهرا، روند تحولات مکانی-فضایی در روستای طالب آباد (شهر ری از سال ۱۳۴۱تا ۱۳۸۰)، به راهنمایی: عباس سعیدی؛ استاد مشاور: جواد صفی‌نژاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده علوم زمین، ۱۳۸۵، ۴ – اسکندری، محبوبه، تحول شیوه‌های استخراج و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی مورد: مجموعه روستایی کنجدجان (شهرستان گلپایگان)، به راهنمایی: عباس سعیدی؛ استاد مشاور: جواد صفی‌نژاد، رحمت‌الله منشی‌زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا، ۱۳۸۳، ۲۹۹، تصویر، جدول، نمودار، نقشه ۵ – رنجبر، ابوالفضل، نظام‌های سنتی بهره‌برداری از آب و زمین در حومه قم، راهنمایی: جواد صفی‌نژاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵ ، ۲۱۹ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه ۶ – آقاپور، امیرحسین، بررسی مردم نگارانه ویژگیهای دوره ناصری (قاجاریه )۱۳۱۳- ۱۲۶۴هـ ق، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مردم شناسی، رشته علوم اجتماعی، مردم شناسی ,۱۳۷۷، کارشناسی ارشد، ۴۱۰ص , مصور ۷ – غلامرضا، شهریور، با ممسنی آشنا شوید، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، خرداد ۱۳۴۶ ۸ – حضوری بروجنی، وجیهه، لباس مردان و زنان ایل بختیاری، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، ۵۷ ص، ۱۳۵۷ ۹ – ؟، ؟، زندگی اقتصادی و اجتماعی دامداران عشایر سنگسر، پایان نامه کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۱۶ ص، ۱۳۵۸ ۱۰ – میرزاعلیان، مرتضی، بررسی تغییرات فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی بنه های اصفهان و شیوه صدور آن به خوزستان، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مردم شناسی، رشته علوم اجتماعی، مردم شناسی ,۱۳۷۶، کارشناسی ارشد، ۱۶۴ص ۱۱ – حسنی فرد، سید احمد، لباس در کردستان، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: آقای جواد صفی‏نژاد، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، دانشگاه تهران، مرداد ۱۳۵۶، ۷۸ ص ۱۲ – تعاونیهای سنتی در ایل حسنوند ( مشخصات این پایان نامه به دست نیامد ) ۱۳ – تهران ، سکنه ، آب ، رشد شهر و نیازها ( مشخصات این پایان نامه به دست نیامد ) ۱۴ – جغرافیای لرستان : با تکیه بر همیاری‌ها و همکاریهای عشایری( مشخصات این پایان نامه به دست نیامد ) ۱۵ – طایفه رنگوائی بویراحمد سفلی در سالهای اخیر( مشخصات این پایان نامه به دست نیامد ) ۱۶ – کشاورزی و آبیاری سنتی در قزوین( مشخصات این پایان نامه به دست نیامد ) ۱۷ – کنکاش جامعه‌شناسانه بر جامعه ”ایلی طایفه بابکانی” ( مشخصات این پایان نامه به دست نیامد ) ۱۸ – نقش اجتماعی و اقتصادی زن (در طایفه زنگوائی بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد) ( مشخصات این پایان نامه به دست نیامد ) ۱۹ – همیاری در بهره‌گیری و نگهداری یخچال و آب انبار در منطقه شهرضا( مشخصات این پایان نامه به دست نیامد ) ۲۰ – همیاری و همکاری‌ها در روستای رستاق بافت کرمان( مشخصات این پایان نامه به دست نیامد ) ۲۱ – همیاری و همکاری‌ها در کشاورزی سنتی آمل( مشخصات این پایان نامه به دست نیامد ) مصاحبه : گ‍ف‍ت‌و ش‍ن‍ودی‌ب‍ا پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌س‍ال‌، ‏اطلاع‍ات‌، ۲۵ ف‍روردی‍ن‌۱۳۷۶، ص‌۷. ‏ منابع برای مطالعه بیشتر درباره ایشان ‌زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دانشمند فرزانه دکتر جواد صفی نژاد، گردآوری موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، ‏ [ بی جا]: سحاب، ۱۳۸۳، ‏ ۴۸ص. استاد صفی‌نژ‌اد، ‌الگویی‌‌از ‌علاقه‌به‌پژو‌هش‌، خبرنامه‌فر‌هنگ‌و پژو‌هش‌، شماره‌۶ ، ۱۳ ‌اسفند ۷۵، ص ۲-۳ مقاله «آبسنجی» نوشته استاد صفی نژاد در تارنمای دائره المعارف بزرگ اسلامی این مقاله نخسین بار در فصلنامه خیال فرهنگستان هنر شماره ۹، بهار ۱۳۸۲ به چاپ رسیده است و برای تجدید انتشار به وسیله سردبیر در اختیار «انسان شناسی و فرهنگ» قرار گرفته است.